Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů.
 

Kdo a za jakých podmínek 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost
 • státního občana České republiky nebo
 • bezdomovce, nebo
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby - podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Jak a kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně.
Požádat lze na:
 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo
 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo
 • Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.
   

Co musíte předložit

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství žadatel předkládá
 1. občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 2. rodný list,
 3. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
 7. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
 Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Formuláře
Formuláře pro žádost nejsou stanoveny.

Poplatky a termíny

Poplatky
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.
Lhůty
Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Další účastníci a činnosti

Další účastníci
žádní
Další činnosti
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Sankce
neuvedeny

 
Za správnost odpovídá:
 • Odbor všeobecné správy - oddělení matrik a ověřování
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel.: 974 817 466
  e-mail: ovs@mvcr.cz


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 26.5.2023

vytisknout  e-mailem