Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen "bezdomovec"). Předkládá se při uzavření manželství státního občana České republiky v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

Kdo a za jakých podmínek 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost
 • státního občana České republiky nebo
 • bezdomovce, nebo
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.
   

Jak a kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně.
Požádat lze na:
 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo
 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo
 • Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.
   

Co musíte předložit

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá
 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
 Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.
 
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 
Formuláře
Formuláře pro žádost nejsou stanoveny.

Poplatky a termíny

Poplatky
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.
 
Lhůty
Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Další účastníci a činnosti

Další účastníci
žádní
 
Další činnosti
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 
Sankce
neuvedeny

 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel.: 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
  e-mail: jhalova@mvcr.cznicol.novakova@mvcr.cz
  (úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin)

 


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011

vytisknout  e-mailem