Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Informace Republikového výboru pro prevenci kriminality
o výsledcích Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra byl dne 12. prosince 2018 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 (dále jen „Program PK“).

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu PK (dále jen „Zásady“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer PK, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza ad.).

Žadatelem o dotaci z Programu PK mohly být standardně kraj, obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a též dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Od loňského roku bylo ze strany Ministerstva vnitra (dále též „MV“) přistoupeno k elektronizaci podávání žádostí prostřednictvím databáze RISPF-ISPROFIN/EDS. Po zveřejnění výzvy k podávání žádosti na internetových stránkách MV byla zpřístupněna webová aplikace RISPF – webový portál Žádosti https://isprofin.mfcr.cz/rispf (dále jen „webová aplikace“). Žádost musela být podána pouze elektronicky prostřednictvím formuláře ve webové aplikaci pro každý projekt zvlášť. Po vyplnění ve webové aplikaci si žadatel nechal vygenerovat „formulář Žádosti“ a ten musel odeslat do datové schránky MV nejpozději do 15. února 2019.

Od loňska bylo možné podávat i žádosti na „víceleté“ projekty (max. tříleté), a to na projekty Asistent prevence kriminality (APK) a Domovník-preventista.

MV pro rok 2019 obdrželo 201 žádostí 96 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO žádost nepodal), z toho 23 žádostí 9 krajů. Současně byly Komisi podány informace o 27 loni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2019, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2019 již počítat.

Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů uplatněných v r. 2019 byly ve výši 69.815.468 Kč, z toho pouze na rok 2019 se jednalo celkově o částku 50.051.399 Kč (a z toho 21.644.156 Kč na investice a 28.407.243 Kč na neinvestice). S „víceletými“ projekty schválenými v r. 2018 na rok 2019 ve výši 14 947 628,44 Kč se jednalo o celkový požadavek na neinvestice pro rok 2019 ve výši 43.354.871,44 Kč, s investicemi pak o 64.999.027,44 Kč.

Ministerstvo vnitra disponovalo částkou 54.939.917,44 Kč, ve skladbě 20.765.151 Kč investičních prostředků a 34.174.766,44 Kč neinvestičních prostředků.

V neinvestičních prostředcích bylo nutno odečíst částku 14.947.628,44 Kč loni schválených víceletých projektů s částkou na r. 2019. Pro nové žádosti na rok 2019 tak MV disponovalo částkou ve výši 19.227.138 Kč neinvestičních prostředků, společně s investicemi celkem 39.992.289 Kč. Celkově tak požadavky na dotaci převyšovaly prostředky, které byly k dispozici o 10.059.110 Kč. O tyto prostředky bylo nutné požadavky krátit/nepodpořit.

Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) schválil dne 28. března 2019 návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu PK o celkové výši dotace v součtu: 57.975.707 Kč zahrnující i víceleté projekty APK a Domovník preventista. Přímo na rok 2019 je určena částka ve výši celkem 54.938.215,44 Kč (39.990.587 Kč bez víceletých projektů podpořených na rok 2019 v roce 2018), z toho 37.185.059,44 Kč neinvestičních prostředků a 17.753.156 Kč na investice. Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise tvoří přílohu této informace.

Stanovisko RVPPK podléhá ještě schválení ministrem vnitra, který má jako poskytovatel dotace konečné slovo.

RVPPK souhlasil s podporou celkem 172 projektů prevence kriminality (z toho 21 krajských projektů). Celkem 29 projektů nebylo podpořeno (z toho 4 z formálních důvodů, zbytek nedosáhl v hodnocení min. počtu bodů). 

Nejvyšší dotace, s ohledem na celkovou rizikovost lokalit, množství podaných projektů a jejich kvalitu, navrhuje RVPPK přidělit v rámci Libereckého, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, z toho Liberecký kraj celkem 7.017.000 Kč (z požadovaných 8.485.500 Kč), Moravskoslezský kraj celkem 9.938.390 Kč (z požadovaných 10.100.806 Kč) a Ústecký kraj celkem 12.994.640 Kč (z požadovaných 19.090.965 Kč). Pro rok 2019 by tak nejvyšší dotace (po přičtení částky na r. 2019 z loni schválených víceletých projektů a odečtení částek na roky 2020 a 2021 u víceletých projektů) obdržel Moravskoslezský kraj celkem 10.197.697,44 Kč, Ústecký kraj celkem 9.241.253 KčLiberecký kraj celkem 8.184.880Kč.Uspělo všech 13 víceletých projektů, které byly podány, z toho bylo 11 projektů APK 2 projekty Domovník – preventista. V roce 2019 tak bude realizováno již 40 víceletých projektů.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů (MKDS) včetně v letošním roce více rozšířených inteligentních analytických SW, na budování či obnovu sportovních hřišť a plácků a na osvětlení rizikových míst v obcích. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD (táborové pobyty, klubová a sportovní činnost). Velmi časté jsou realizace informačních a vzdělávacích projektů, které pokrývají oblasti od pomoci obětem trestné činnosti po vzdělávání strážníků obecních policií. Množství projektů je zaměřeno na forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek a na prevenci kyberkriminality. V letošním roce se součástí Programu stala podpora typového projektu zaměřeného na podporu rozvoje prevence kriminality v krajích. Tento typový projekt byl podporován 100% dotací bez povinné spoluúčasti.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, 28. března 2019

vytisknout  e-mailem