Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (dále jen „Strategie“; usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra byl dne 24. listopadu 2016 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017.

Podmínky pro podávání žádostí byly součástí „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017“ (dále jen „Program 2017“). Nejdůležitější podmínky byly zachovány z předchozích let (soulad se Strategií, pracovní skupina prevence kriminality, manažer prevence kriminality, víceletá strategie PK na místní úrovni, bezpečnostní analýza ad.).

Příjemcem dotace na Program 2017 mohly být standardně kraj nebo obec (nebo několik obcí či krajů, v případě že žádost podá jeden/a z nich) a nově též dobrovolný svazek obcí (DSO). Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Žádosti o dotaci byly v průběhu února 2017 hodnoceny krajskými hodnoticími komisemi a ve dnech 27. - 28. března 2017 „Komisí Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu 2017“ (dále jen „Komise“). Návrh Komise schválil dne 30. března 2017 Republikový výbor pro prevenci kriminality.

Žádosti o dotaci podalo pro rok 2017 celkem 146 obcí, krajů a DSO s celkovým počtem 292  projektů, z toho 15 projektů podalo 8 krajů. Celkové požadavky na dotaci byly ve výši 80 928 731 Kč.

Na Program byla k dispozici částka 54 676 000 Kč, ve skladbě maximálně 20 000 000 Kč investičních prostředků a 34 676 000 Kč neinvestičních prostředků.

Podpořeny byly pouze žádosti, které obdržely 40 a více bodů.

Republikový výbor pro prevenci kriminality souhlasil s návrhem na rozdělení dotace ve výši 54 100 000 Kč. Z toho investice ve výši 19 988 000 Kč a neinvestice ve výši 34 112 000 Kč. Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise tvoří přílohu této informace.

V roce 2017 navrhuje Komise podpořit celkem 228 (loni 221) projektů prevence kriminality (z toho všech 15 krajských projektů).

Nejvyšší dotace, s ohledem na celkovou rizikovost lokalit, množství podaných projektů a jejich kvalitu, navrhuje Komise přidělit v rámci Libereckého, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, z toho Liberecký kraj celkem 8 448 000 Kč, Ústecký kraj celkem 7 506 000 Kč a Moravskoslezský kraj celkem 7 368 000 Kč.

Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou obdobně jako v předchozích letech zaměřeny zejména na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů (MKDS), na budování či obnovu sportovních hřišť a plácků, nově ve větší míře též na osvětlení rizikových míst v obcích. Neinvestiční projekty směřují nejvíce na financování projektu Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD (táborové pobyty, klubová a sportovní činnost). Velmi časté jsou realizace informačních a vzdělávacích projektů, které pokrývají oblasti od pomoci obětem trestné činnosti po vzdělávání strážníků obecních policií. Množství projektů je zaměřeno na oblast seniorů jako obětí kriminality, na forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek a na prevenci kyberkriminality.

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, 30. března 2017

vytisknout  e-mailem