Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výjimka pro žáky a studenty

English English version

Žáci a studenti vstupující na území České republiky
-
komplexní informace platné od 26. května 2020 00:00 hod.

Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.
 1. vstup studentů za účelem zkoušky (i přijímací zkoušky) na střední a vysoké škole na území ČR do 24 hodin
 2. vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR - nejedná se o tzv. prvovstup) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt
 3. vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty)
 4. vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR)

  

a) vstup studentů za účelem zkoušky (i přijímací zkoušky) na střední a vysoké škole na území ČR do 24 hodin  

Tito studenti (uchazeči o studium) středních a vysokých škol vstupují na území ČR na základě výjimky v rámci naléhavé mimořádné situace - účast na neodkladném úředním jednání.

Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit (zejm. EU občan, občan ČR žijící v zahraničí nebo cizinec třetí země pobývající oprávněně v EU) Jedná se zejména o složení zkoušek, včetně přijímacích, nebo o nezbytné konzultace, které nelze zajistit vzdáleným přístupem, na středních a vysokých školách.

Pokud se studenti na území ČR nezdrží déle než 24 hodin, nemusí pro účely vstupu mít potvrzení o absolvování PCR testu a nemusí absolvovat nezbytná karanténní opatření. Pokud by se pobyt na území ČR měl protáhnout na více než 24 hodin, lze kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici a požádat o výjimku z karanténních opatření, pokud tito studenti nemají pro účely vstupu lékařské potvrzení o absolvování testu.

Studenti mohou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí mít potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin (tedy platí stejná pravidla jako na studenty vysokých škol).

Dokumenty pro vstup:

 • potvrzení střední nebo vysoké školy o účasti na zkoušce

  

b) vstup občanů EU, kteří na území ČR měli předchozí bydliště před 12. 3. 2020 a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR - nejedná se o tzv. prvovstup) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří na území ČR měli před 12. 3. 2020 přechodný nebo trvalý pobyt

Jedná se o studenty, kteří jsou občany EU a kteří na území ČR již žili a studovali před vyhlášením nouzového stavu (tedy před 12. 3. 2020). Jedná se tudíž o jejich návrat do místa jejich obvyklého bydliště. Dále mohou přicestovat cizinci ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu) nebo trvalý pobyt. Zde se nejedná o prvovstup těchto osob.

Pokud tito studenti pro účely vstupu nemají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, mají povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se nezbytnému karanténnímu opatření. PCR test lze též absolvovat na území ČR a předložit lékařské potvrzení své krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu.

Pokud pro účely vstupu mají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu a tudíž neabsolvují nezbytná karanténní opatření, platí pro ně po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do školy (eventuálně zaměstnání), cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů. PCR test si osoby zajišťují na vlastní náklady.

Dokumenty pro vstup EU občanů:

 • povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

  NEBO

 • kupní, nájemní nebo podnájemní smlouva na nemovitost v ČR (nebo potvrzení o ubytování na koleji)

  PLUS

 • potvrzení o předchozím studiu na území ČR s aktuální platností.
   

Dokumenty pro vstup cizinců ze třetích zemí:

 • dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

  

c) vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty)

Zde se jedná pouze o občany EU, kteří teprve nově začnou studovat na vysoké škole na území ČR (tzv. noví studenti). přičemž se toto studium na vysoké škole považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání.

Jedná se tudíž o nastěhování na území ČR za účelem studia. Nicméně vzhledem k tomu, že je v současné době většina vysokých škol uzavřena nebo funguje v omezeném režimu a studium na školách nezačíná běžně na jaře, neočekává se vstup těchto cizinců dříve, než před zahájením nového studia na vysoké škole na podzim tohoto roku - předtím pokud jedou na přijímací zkoušky, měly by se vejít do vstupu nepřesahujícího 24 hodin.

Jelikož se jedná o tzv. prvovstup na území ČR občana EU za účelem studia na vysoké škole, musí tito studenti pro účely vstupu na území ČR mít lékařské potvrzení o absolvování PCR testu. Výjimku z potvrzení o absolvování PCR testu pro účely vstupu může udělit pouze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pouze v nezbytných případech (potvrzuje MŠMT). PCR testy si osoby zajišťují na vlastní náklady.

Pro všechny tyto studenty platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

 • Osobám z této kategorie, jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně umožnit vstup na území ČR i bez předložení potvrzení o absolvování testu. Nezbytnost potvrzuje pouze ministr gesčně příslušný za dané odvětví (a to formou potvrzení vydané gesčně příslušným ministerstvem). Tyto osoby mají povinnost absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky a potvrzení předložit místně příslušné krajské hygienické stanici.
   

Dokumenty pro vstup:

 • potvrzení o zahájení studia vydané vysokou školou v ČR

  

d) vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR)

Jedná se o děti, žáky a studenty, kteří bydlí na území sousedního státu (Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska) a na území ČR pravidelně navštěvují mateřskou, základní, střední nebo vysokou školu. Stejná pravidla platí analogicky i na děti, žáky a studenty, kteří bydlí na území ČR a v sousedních státech navštěvují mateřskou, základní, střední nebo vysokou školu.

Tyto děti, žáci a studenti mohou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí mít potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin).

Pro tyto děti, žáky a studenty neplatí povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se nezbytným karanténním opatřením, POKUD:

V případě rezidentních osob na území ČR (občan ČR, občan EU s bydlištěm na území ČR):

 • při prvním vstupu na území ČR mají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu,

 • poté při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího lékařského potvrzení o absolvování PCR testu, mají nové lékařské potvrzení o absolvování PCR, které není starší 4 dny a které je provedeno na vlastní náklady,

 • PCR test lze též absolvovat na území ČR a předložit lékařské potvrzení své krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu.

V případě nerezidentních osob (tedy občan EU nebo občan ČR s bydlištěm mimo území ČR):

 • při prvním vstupu na území ČR disponují lékařským potvrzením o absolvování PCR testu (vzor na webu MV) nebo jej absolvovat na území, jinak pak nelze umožnit další vstup na území, který nastane po 72 hodinách od prvního vstupu - test však nesmí být starší než 4 dny, a potvrzení o přeshraničním studiu.
   

Tyto osoby tedy mají povinnost mít nové potvrzení o absolvování PCR testu každých 30 dnů.

PCR testy si osoby zajišťují na vlastní náklady.

Pro děti, žáky a studenty, kteří by na území ČR zůstali delší dobu a nepodstoupili by nezbytné karanténní opatření po vstupu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do školy, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Dokumenty ke vstupu:

  

Lékařským potvrzením o absolvování PCR testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Test musí být vydán na vzoru, který je na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené na formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území a potvrzení o jeho absolvování předložit do 72 hodin od vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Nezbytným karanténním opatřením se rozumí karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Nezbytné karanténní opatření uděluje krajská hygienická stanice (KHS) příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.

  


MV-2020/05/29-V8

vytisknout  e-mailem