Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výjimka pro EU občany za účelem výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin

English English version

Výjimka pro EU občany a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie:

 1. za účelem výkonu ekonomické činnosti na území České republiky do 72 hodin
 2. za účelem návštěvy osoby, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu včetně trvalého partnerského vztahu na území ČR do 72 hodin

Platná od 26. května 2020 od 0:00

  

Jedná se o:

 • občany EU s platným průkazem totožnosti

 • občany třetích zemí s povolením k pobytu ve členském státě EU s vyznačeným statusem rezidenta - záznam "rezident" (rezidenti EU)

Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.

  

A. Účel výkonu ekonomické činnosti:

Jedná se zejm. o majitelé a jednatelé firem a společností, osoby účastnící se obchodního jednání, realizace krátkodobé zakázky, další nepravidelné nebo nárazové obchodní aktivity apod.:

 • obchodní jednání

 • služební / pracovní cesta

 • výkon nárazové / nepravidelné činnosti funkce statutárního orgánu

 • realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo svobodného povolání 

 • nárazový / nepravidelný výkon profesionální sportovní nebo umělecké činnosti

Nejedná se tedy o pravidelný výkon zaměstnání!
 1. občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem vstupující na území ČR do 72 hodin od doby vycestování do zahraničí za účelem nepravidelné ekonomické činnosti

  Tyto osoby mají své bydliště a pravidelné místo výkonu práce (ekonomické činnosti) na území České republiky. Nejedná se o pravidelné překračování hranic ve smyslu přeshraničního pracovníka.

  Tyto osoby, které z území vycestují na méně než 72 hodin:

  NEPŘEDKLÁDAJÍ při vstupu potvrzení o absolvování PCR testu
  NEPODSTUPUJÍ po návratu do ČR nezbytná karanténní opatření
  Předkládají při návratu dokument prokazující výkon ekonomické činnosti

  Pokud výkon ekonomické činnosti v zahraničí přesáhne 72 hodin, mají tyto osoby povinnost:

  - Při vstupu předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (vzor ke stažení na webových stránkách MV)
  NEBO
  - Oznámit bezprostředně po vstupu tuto skutečnost telefonicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a postoupit nezbytná karanténní opatření.
  - PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici, aby nenařídila karanténní opatření.

  Pro všechny osoby, které neabsolvují nezbytná karanténní opatření, platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

  Dokumenty prokazující výkon ekonomické činnosti (nejedná se o fixní výčet):

  - pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz
  - doklad o zakázce
  - smlouva o výkonu funkce
  - výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  - smlouva o dílo
   

 2. občané EU a EU rezidenti, kteří prokazatelně za účelem výkonu nárazové / nepravidelné ekonomické činnosti vstupují na území ČR, pokud doba pobytu nebude delší než 72 hodin

  Pro překročení hranic musí předložit lékařské potvrzení o absolvování testu PCR, který není starší než 4 dny (vzor ke stažení na webových stránkách MV) - jinak nelze vstup na území ČR umožnit
  Předkládají při vstupu do ČR buď potvrzení o výkonu ekonomické činnosti nebo dokument prokazující výkon ekonomické činnosti

  Doba pobytu na území ČR nesmí přesáhnout dobu 72 hodin.

  Nejedná se o pravidelné překračování hranic ve smyslu přeshraničního pracovníka.

  Pro všechny osoby platí po dobu pobytu území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

  Dokumenty pro vstup (nejedná se o fixní výčet):

  - pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz
  - doklad o zakázce
  - smlouva o výkonu funkce 
  - výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  - smlouva o dílo
  - nóta zastupitelského úřadu domovského státu (zejména v případě novinářů)
  NEBO
  - potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72 hodin - platí pouze pro vstup na území ČR (vzor MV na webu) .

  

B. Účel návštěvy osoby, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu včetně trvalého partnerského vztahu, pokud doba pobytu nebude delší než 72 hodin

Tyto osoby vstupují za účelem návštěvy, přičemž se na území ČR nezdrží déle než 72 hodin od vstupu.

Pro všechny osoby platí po dobu pobytu území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Tyto osoby musí mít u sebe:

 • doklad prokazující rodinnou vazbu nebo trvalý partnerský vztah (rodný list, oddací list, partneři cestující společně, apod.)

 • čestné prohlášení, které obsahuje alespoň jméno navštěvované osoby a adresu, na které se budou po dobu návštěvy na území ČR zdržovat
   

Lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Potvrzení o absolvování testu se vypisuje na formulář, který je ke stažení na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené ve formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území a potvrzení o jeho absolvování předložit do 72 hodin od vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Nezbytným karanténním opatřením se rozumí zejména karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Nezbytné karanténní opatření uděluje krajská hygienická stanice (KHS) příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.

  


MV-2020/05/26-V7

vytisknout  e-mailem