Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhodnocení odborné profesní přípravy strážníků Městské policie Nový Jičín zaměřené na provádění prevence kriminality v daném regionu

Ve dnech 7.–8. června 2011 a 14.–15. června 2011 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Novém Jičíně uskutečnila odborná profesní příprava pro strážníky MP a policisty Policie ČR. Odborným garantem za odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra byl JUDr. Tomáš Koníček, organizátorkou tisková mluvčí a preventistka Městské policie Nový Jičín Bc. Ilona Majorošová a facilitátorem Dr. Zdeněk Pankrác. 

 
Jednalo se o interaktivní seminář s úvodní prezentací základních pojmů včetně specifik primární, sekundární, terciární prevence (s důrazem na dobré zkušenosti ze situační prevence) spojený se zvládáním modelových situací s využitím výukového CD pro každého účastníka, které na závěr obdrželi úspěšní absolventi přípravy spolu s certifikátem.
 
Cílem projektu bylo vybavit účastníky přípravy potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti prevence kriminality; prohloubit spolupráci specialistů městské a státní policie s občany. Vyšší profesionalizací a vstřícnosti při provádění konkrétních preventivních akcí se zvyšuje prestiž a zlepšuje image MP + Policie ČR. Dalším cílem bylo získat nové podněty k naplňování regionálního plánu prevence a konkrétními příklady motivovat každého jednotlivce k proaktivnímu přístupu.
 
Výstupem projektu je (z mého pohledu ředitele městské policie a absolventa kurzu) především:
 • pojmenování konkrétních oblastí, na které je třeba se (spolu s ostatními subjekty) společnými silami zaměřit z hlediska prevence kriminality v našem regionu
 • definování předpokladů účinných preventivních opatření (od přípravy, vytvoření podmínek a motivaci jednotlivců až po konkrétní harmonogram specifických, měřitelných, akceptovatelných, reálných, časově ohraničených a průběžně vyhodnocovaných akcí)
 • na konkrétních příkladech v rámci modelových situací ukázání dobré a špatné praxe
 • získání nových podnětů nejen v oblasti prevence kriminality, ale s tím úzce související i oblasti komunikace, vztahů uvnitř pracovních týmů, s veřejností, konfliktními jedinci a předcházení konfliktních situací
 • praktický nácvik zvládání nestandardních situací, včetně sociálně nežádoucích jevů
 • stmelení účastníků, upevnění jejich psychické odolnosti a sebevědomí
 • inspirace pro každého k cílené práci na sobě a to nejen z hlediska odborného růstu
 • podnět pro efektivní řízení, vedení a především motivaci mých spolupracovníků
 • uplatnění poznatků z jiných oborů (např. Paretova pravidla 80:20) v prevenci
 
Toto hodnocení doplňuji o některá stanoviska účastníků k přínosu celé akce (blíže viz anonymní dotazník na závěr akce):
 
Pozitiva:
 • před přípravou nikdo nečekal, že je možné získat za tak krátkou dobu takové množství podnětů,
 • sympatický, otevřený, neformální, přátelský, bezprostředně reagující přednášející;
 • velmi sofistikovaný, profesionální přístup lektora po celou dobu čtyřdenní přípravy se znalostí našich aktuálních problémů, se kterými se denně setkáváme,
 • interaktivní, srozumitelná, zajímavá a působivá forma,
 • forma řečnických otázek vedla k přehodnocení osobních postojů a změně přístupu k profesní etice, osobní zodpovědnosti za provádění základních opatření v prevenci,
 • širší úhel pohledu na prevenci kriminality ve vazbě na osobnostní a profesní kvality policie s důrazem na legislativní rámec státní, obecní a městské policie,
 • uvedení podnětných konkrétních příkladů dobré a špatné praxe,
 • projev lektora bezprostředně reagující na odezvu jednotlivců se znalostí typologie,
 • motivace účastníků k sebezdokonalování s důrazem na odborné znalosti a psychickou odolnost, - překvapivě mi to dalo nejen poznání cíle, forem a metod prevence, ale přispělo to i k poznání sebe sama, mých kolegů a k prohloubení neformálních vztahů,
 • praktické podněty pro vlastní sebevzdělávání a uplatnění námětů v oblasti prevence v rámci součinnosti jednotlivých subjektů na území Nového Jičína,
 • cesta k odbourání rutiny, setrvačnosti a stereotypu v oblasti prevence kriminality,
 • čtyřdenní příprava potvrdila, že prevence v rajónové službě je nezastupitelná a potřebná; dalo mi to řadu podnětů pro mou práci,
 • velkým přínosem bylo mnoho uváděných příkladů z praxe coby start do konkrétních modelových situací a rozbor aktuálních problémů, které nás tíží nejen profesně v oblasti prevence, v rámci pracoviště, ale i v soukromí,
 • celkové pojetí profesní přípravy (nejen obsah, samotná forma, ale především projev lektora) k prevenci kriminality doplněné neformálními, podnětnými otázkami k nastartování našeho zájmu a aktivnímu zapojení se bylo profesionální,
 • překvapivě mi to dalo nejen poznání cíle, forem a metod prevence, ale přispělo to i k poznání sebe sama, mých kolegů a k prohloubení neformálních vztahů,
 • je znát, že lektor a trenér má bohaté zkušenosti nejen v oblasti naší profese, ale i v pedagogice a psychologii,
Negativa:
 • malý časový prostor vzhledem k důležitosti a rozsahu problematiky (na minimálně pětidenní přípravu navázat pokračováním),
 • škoda, že to nemohli slyšet i ostatní kolegové (bylo by to přínosem pro všechny),
 • držet se více hlavních částí tématu, nereagovat na nepodstatné otázky,
 • očekávání konkrétních návodů na modelových příkladech,
 • změna pracovní doby a s tím spojené komplikace,
 • přítomnost vedení MP (stanovisko jednoho účastníka).
Na základě získaných zkušeností s tímto projektem odboru prevence kriminality MV ČR doporučuji svým kolegům:
 • umožnit jeho absolvování v š e m strážníkům a strážnicím,
 • do každé skupiny (cca max. 12 osob) nabídnout účast minimálně 2 policistům Policie ČR,
 • vyčlenit více časového prostoru na zvládání agresivity mladistvých, účast strážníků na volnočasových aktivitách dětí ve vztahu k prevenci, jednání s bezdomovci a zvládání emocí (především těch svých),
 • zaměřit se na praktické kroky plánování a naplňování cílů prevence kriminality v působnosti obecních a městských policií,
 • s větším časovým předstihem (min 14 dnů) před samotným zahájením předat účastníkům základní podklady pro samotnou přípravu a vyžadovat jejich připravenost na zvládání popsaných typových situací,
 • časový prostor mezi jednotlivými přípravami (v našem případě se osvědčily dva dny), stanovit v rozmezí cca 1 – 3 týdny,
 • zobecnit získané poznatky v rámci porad a nejlepší účastníky motivovat odměnou.
 
Bc. René Škoda, ředitel Městské policie Nový Jičín, tel.: 556 768 280, E-mail: policie@novyjicin-town.cz


Odbor prevence kriminality, 8.7.2011

vytisknout  e-mailem