Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 - II. kolo

V souladu s vládou schválenou "Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020" (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra vyhlašuji Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 - II. kolo (Program PK 2019).

Na základě závazku vlády ČR učiněného v programovém prohlášení vlády ČR a kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/20 "Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality" směřuje podpora II. kola dotací Programu PK pro rok 2019 na preventivní projekty do nejrizikovějších regionů ČR. Konkrétně 5 nejrizikovějších okresů v ČR dle tabulky rizikovosti1, zpracované za rok 2018, sestavované odborem prevence kriminality MV každoročně dle indexů kriminality, nezaměstnanosti a tzv. dávek chudoby. Těmito nejrizikovějšími okresy jsou - Karviná, Most, Ostrava - město, Bruntál a Děčín.

Výzva je zaměřena na podporu investičních dotací, zejména městských kamerových a dohlížecích systémů, inteligentních analytických SW k nim, osvětlení rizikových míst apod., které budou určeny prioritně na problematiku pouliční kriminality, posílení bezpečnosti v souvislosti se sociálním vyloučením a řešení kriminality s přeshraničním dopadem.

Žadatelé o dotaci Programu PK 2019 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu PK 2019 mohou předkládat pouze obce z výše uvedených nejrizikovějších okresů v ČR. Obce budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém a žadatelem bude obec. Dotace jsou určeny na projekty investičního charakteru.

Elektronické vyplnění žádosti probíhá ode dne 1. října 2019 prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované "Žádosti" se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude podpořen.

Termín pro podání žádostí (datovou schránkou na MV ČR!) je do 31. října 2019.

V souvislosti s § 14k rozpočtových pravidel, trpí-li Žádost vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve stanovené lhůtě, poskytovatel řízení zastaví. Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž poskytne přiměřenou lhůtu. Poskytovatel dále může žadateli o dotaci doporučit úpravu Žádosti, lze-li předpokládat, že upravené Žádosti bude zcela vyhověno.

V souvislosti s § 14p rozpočtových pravidel žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. 

V případě konzultací a doplňujících informací je možné využít konzultantů odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra JUDr. Tomáše Koníčka, tel. 974 833 217, mail: tomas.konicek@mvcr.cz a Mgr. Adolfa Poláka, tel. 974 832 381, mail: adolf.polak@mvcr.cz.

Informativní schůzka s dotčenými obcemi v nejrizikovějších okresech podle údajů za rok 2018, které mohou žádat o dotaci, se uskuteční dne 1. října 2019 mezi 10:00 a 12:00 v budově MV ČR v Praze.

  

JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru

  

1)
https://prevencekriminality.cz/ke-stazeni/statistiky/

  

vytisknout  e-mailem