Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení programu na projekty nestátních neziskových organizací (občanských sdružení, obecně prospěšných společností, církevních právnických osob) pro rok 2009 v oblasti integrace azylantů

Zadavatel: odbor azylové a migrační politiky - 3.12.2008 

Ministerstvo vnitra - odbor azylové a migrační politiky ve smyslu usnesení vlády č. 1333/2008 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 a v rámci zabezpečení integrace azylantů v roce 2009 vyhlašuje program pro rok 2009.
 
Prostřednictvím Ministerstva vnitra bude v roce 2009 poskytována dotace ze státního rozpočtu České republiky (dále jen „dotace”) podle § 7, odst. 1, písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. a navazujících předpisů v platném znění a v souladu s usnesením vlády č. 114/2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví (NNO), které vyvíjejí činnost v oblasti podpory programů příslušníků národnostních a etnických menšin – integrace cizinců (usnesení vlády č. 1333/2008 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009).
   
Uvolnění dotace jednotlivým NNO je podmíněno schválením usnesení vlády o zabezpečení integrace azylantů v roce 2009, schválením předložených projektů a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení a na zajištění zaměstnání ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Ministerstvem vnitra.
 
Program:
Zapojení nestátních neziskových organizací do realizace státního integračního programu
 
Cílovou skupinou jsou osoby, kterým byl v řízení o udělení mezinárodní ochrany udělen azyl na území České republiky podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen azylant), které byly zařazeny do státního integračního programu a které jsou ubytovány v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra nebo v soukromí.
   
Zaměření projektu:
 • navázání kontaktu s azylantem, poskytnutí informací o státním integračním programu a o předpisech v oblasti nájemního bydlení a pracovně právních vztahů
 • asistence při vyhledání a zajištění trvalého bydlení podle varianty č. I nebo č. II (viz usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2008 a letech následujících)
 • asistence při vyhledání a zajištění pracovně právního vztahu
Hlavní podmínky pro poskytnutí dotace:
 • Dotace na zajištění bydlení ve výši 30.000,- Kč bude poskytnuta za každou doloženou smlouvu o nájmu bytu uzavřenou mezi azylantem a doloženým vlastníkem bytu po 1. lednu 2009. Platnost nájemní smlouvy nesmí být kratší než jeden kalendářní rok a s možností opakovaného prodloužení v celkové délce 5 let.
  Dotaci lze poskytnout pouze jednorázově.
 • Dotace na zajištění zaměstnání ve výši 10.000,- Kč bude poskytnuta za každou doloženou pracovní smlouvu uzavřenou mezi azylantem a zaměstnavatelem, jež byla uzavřena po 1. lednu 2009. Dotace nebude poskytnuta za zajištění zaměstnání azylantům ubytovaným v integračních azylových střediscích.
  Dotaci lze poskytnout pouze jednorázově.
Dotace je určena na úhradu věcných výdajů na:
 • kancelářský spotřební materiál a kancelářské zařízení neinvestičního charakteru
 • nájem prostor ve kterých jsou realizovány aktivity podle schválených projektů
 • další provozní výdaje související s plněním projektu (energie, náklady na cesty, rozmnožování materiálu, poštovné, úhrada služeb apod.)
 • propagační materiál a náklady s souvisejících se zabezpečením propagace
 • odměny související s plněním projektu

NNO vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
 
Ministerstvo vnitra si v souladu s usnesením vlády č. 114/2001, zásadou č. 10 vyhrazuje stanovení dalších podmínek pro poskytnutí dotace, které budou obsaženy v Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení a na zajištění zaměstnání.
 
Zájemci o poskytnutí dotace předloží žádosti podepsané statutárním zástupcem organizace a razítkem organizace ve formuláři, který je přílohou č. 2 usnesení vlády ze dne 20. června 2001 č. 621 do 31. ledna 2009 na adresu:
 
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
poštovní schránka 21/OAM
170 34 Praha 7
   
a současně žádost v elektronickém vyhotovení na adresu: krane@mvcr.cz
  
K žádosti je nutné přiložit doklad o registraci organizace, stanovy, čestné prohlášení, že v případě poskytnutí dotace jiným ústředním orgánem státní správy na stejný projekt organizace neuplatní nárok na dotaci u Ministerstva vnitra a čestné prohlášení, že organizace nemá dluhy vůči státnímu rozpočtu.
  
Případné informace sdělí:
 
odbor azylové a migrační politiky, oddělení integrace cizinců a azylantů
tel.: 974 832 287 nebo 974 832 291

vytisknout  e-mailem