Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané problémy spojené s implementací práva Evropské unie

JUDr. Markéta Whelanová 

Shrnutí:

České právo ani právo EU se nevyznačuje vysokou kvalitou. Tento závěr ale není překvapující, pokud si uvědomíme, že přibližně 50% českých právních předpisů přímo implementuje právo EU, v němž je obsaženo asi 30 tisíc právních dokumentů (závazného i soft-law charakteru).

Aby byla implementace provedena správně, je nutno nejprve bezchybně vyložit právní předpis EU. Pro to je podstatné jak správně pochopit daný evropský předpis z hlediska sou¬visejících pramenů práva EU (např. vzít v úvahu výkladovou judikaturu Soudního dvora), tak si správně vyložit často vágní termíny či obecné povinnosti evropských předpisů, které vyžadují konkretizaci v národním právním řádu.

Rovněž vlastní implementace právního předpisu EU navazující na fázi výkladovou má určitá úskalí. Předně nebývá jednoduché najít rozumnou úroveň detailu tak, aby předpis EU (směrnice) byl plně promítnut, ale zároveň aby český právní řád zůstal obecný a logický. Dále, jasnosti implementace je někdy složité dosáhnout kvůli legislativní technice, kterou EU používá. Ta například umožňuje měnit jeden typ předpisu EU typem jiným, či je tolerantní vůči vkládání soft-law ustanovení do právně závazných aktů. V neposlední řadě je často složité včas naplnit tzv. prováděcí opatření EU k základním aktům EU (akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty). Tato opatření obvykle obsahují krátké lhůty pro implementaci, jejich budoucí forma (zda bude zvolena směrnice, nařízení či rozhodnutí) není dopředu známa, a mění základní akt EU způsobem, který následně při implementaci vyžaduje změnu zákona.

Zdá se, že možným řešením vzniklé situace je zpomalení procesu tvorby práva jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni a vytvoření dobrých podmínek pro legislativce, které budou oproštěny od politických vlivů tak, aby nová právní úprava vždy mohla být řádně promyšlena a dopředu prodiskutována.

Selected problems concerning the implementation of EU law – summary:

Both Czech and EU legislation are of poor quality. But this is not surprising if we bear in mind that about 50 % of Czech laws are directly implementing EU law which contains about 30 thousand legal documents (soft law and hard law).

To implement correctly, it is first necessary to construe the EU legal act well. In doing so, it is crucial to comprehend the position of the EU legal act among other sources of EU law (e.g. among the interpreting case law) and to construe correctly the vague terms or general obligations of the EU legal acts which should be specified in the national legal order.

Implementation of the EU legal act following the interpretation has certain difficulties. Firstly, it is not easy to find the proper level of detail so that the EU legal act (directive) is fully transposed but the Czech legal order stays general and logical. Secondly, the clarity of the Czech implementation is sometimes difficult to reach because of the EU law legal technique. For example it allows amending one type of EU act by another type, or tolerates inserting soft law provisions into legally binding acts. Thirdly, it is often complicated to fulfil obligations of so called implementing EU measures to basic EU acts (delegated or implementing acts) in time. These measures normally contain a short period for implementation; their future form (if a directive, a regulation or a decision will be chosen) is not known in advance; and the measures amend a basic legal EU act in the way that its implementation requires amending a Czech statute.

It seems that a way out of this situation could come through slowing down the process of law making both on the European and domestic level and through creating good condi¬tions for law makers free from political influence for the new laws to be well thought out and discussed in advance.
 

vytisknout  e-mailem