Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - služební místo vrchního ministerského rady oddělení vzdělávání a úřednické zkoušky

Č.j.: MV-35545-2/OSK-2016 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchního ministerského rady oddělení vzdělávání a úřednické zkoušky
odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě

Č.j.: MV-35545-2/OSK-2016
Praha 7. března 2016

Personální ředitelka sekce pro státní službu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení vzdělávání a úřednické zkoušky odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, ID 30346006, v oboru služby

78 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. květen 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy a výkon služby zahrnuje zejména odborné řízení problematiky úřednických zkoušek (zpracovávání stanovisek a metodických pokynů) a organizaci a zabezpečení průběhu úřednických zkoušek v oboru státní služby č. 78 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Výkon služby na daném služebním místě dále zahrnuje činnosti související se zabezpečením obecné části úřednické zkoušky (příprava, kontrola, uveřejnění a distribuce zkušebních otázek k obecné části úřednické zkoušky).

Posuzovány budou žádosti[1] podané ve lhůtě do 22. března 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení vzdělávání a úřednické zkoušky v sekci pro státní službu, ID 30346006“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.
  Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje, výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám podle § 26 odst. 1 věty třetí zákona. Osobní údaje žadatel uvede v samostatné příloze.[4]
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 7.  Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ze dne 16. července 2015, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa v Ministerstvu vnitra, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“. Nedoložení listiny k žádosti není důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového řízení.

K žádosti dále žadatel přiloží:

strukturovaný profesní životopis

písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran[7] na téma „Význam úřednické zkoušky v kontextu státní služby“

                                                                                       

Mgr. Iva Hřebíková
personální ředitelka
sekce pro státní službu

 

[1] Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří   Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

[4] Údaje poskytnuté žadatelem tvoří přílohu č. 6 tohoto oznámení.

[5]  Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

[6]  Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

[7] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem