Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka

Platné do 31. 10. 2018, 14. PT, č. j.: MV-117657-2/SST-2018 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchního ministerského rady
v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka

Č.j.: MV-117657-2/SST-2018

V Praze 12. 10. 2018

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka, ID 30348604, v oborech služby:

 • 29. Legislativa a právní činnost,

 • 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sporů a vojáků z povolání.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy a výkon služby zahrnuje především činnosti související s poskytováním právní podpory pro činnosti spadající do působnosti sekce státního tajemníka, řízením ve věcech státní služby, a dále koordinaci a přípravu služebních předpisů státního tajemníka.

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je listopad - prosinec 2018.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 31. 10. 2018, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka, ID 30348604, č.j. MV-117657-2/SST-2018"2.

Výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem/kou České republiky, občanem/kou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/kou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.
  Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství3, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedený doklad lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 2. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením4;

 4. je bezúhonný/ná [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce;
  Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů5, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti6;

 5. dosáhl/la vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání7; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením8. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona v souladu se služebním předpisem služebního orgánu, kterým je společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 27/2018, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra:

 • v souladu s § 25 odst. 5 písm. a) zákona a výše uvedeným služebním předpisem znalost cizího jazyka - anglického jazyka nebo německého jazyka nebo francouzského jazyka, odpovídající úrovni 1 standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy9;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem či úředně ověřenou kopií vysvědčení /osvědčení nebo jiného dokladu prokazující požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka;

 • v souladu s § 25 odst. 5 písm. b) zákona a výše uvedeným služebním předpisem způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Vyhrazené" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“. V případě, že uchazeč/ka nedisponuje příslušným oznámením a zároveň jeho/její žádost nebude vyřazena z jiných důvodů postupem podle § 27 odst. 2, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádosti o vydání oznámení před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo. K podání žádosti o vydání oznámení bude konkrétní žadatel/ka vyzván/na služebním orgánem až poté, co o něm/ní bude jako o nejvhodnějším uchazeči/ce uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě předtím, než bude vydáno rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.
   

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis;

 2. motivační dopis;

 3. písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran10 na téma "Motivace žadatele ve vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení".
   

Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů.

Bližší informace poskytne:

Bc. Martin Procházka
Kancelář státního tajemníka
tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

v z. Mgr. Simona Botková

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

  

1)
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu.

3)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

4)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

5)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

6)
Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

7)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

8)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

9)
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-12823/2016, ze dne 8. 8. 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

10)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

vytisknout  e-mailem