Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení

Platné do 31. 7. 2020, 14. PT, č. j.: MV-109987-1/SST-2020 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení
kanceláře státního tajemníka

Č.j.: MV-109987-1/SST-2020

Datum 13. 7. 2020

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka, ID 30343074, v oborech služby:

 • 22. Legislativa a právní činnost,

 • 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sporů a vojáků.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy a výkon služby zahrnuje především následující činnosti:

 • tvorba a aktualizace služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu vnitra jako služebního orgánu v oblasti úpravy práv a povinností státních zaměstnanců zařazených ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra;

 • zpracovávání připomínek a sestavování stanovisek sekce státního tajemníka k předkládaným materiálům v rámci vnitroresortních i meziresortních připomínkových řízení v oblastech služebních vztahů, změn systemizace, změn zákoníku práce, ekonomiky a financování státní správy, státního rozpočtu a dalších;

 • zajišťování administrace úkonů v rozsahu odpovědnosti a pravomoci stanovené státnímu tajemníkovi zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů;

 • koordinace aktivit ministerstva v oblasti vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby a sladění rodinného a osobního života zaměstnanců v pracovním poměru s výkonem práce;

 • zajišťování výběrových řízení na služební místa představených a vedoucích podřízených služebních úřadů;

 • vykonávání dalších specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti oddělení právního zabezpečení a služebního řízení ve stanovených oborech služby.

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaný nástup do služby na služební místo je září 2020.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 31. července 2020, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka, ID 30343074"2.

Výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství4 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/na doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením5;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů6, není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání7; uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením8. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu, kterým je společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 18/2020, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění pozdějších předpisů, a to způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení "Vyhrazené" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení fyzické osoby na stupeň utajení "Vyhrazené", popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Důvěrné" nebo "Tajné nebo Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel/ka nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel/ka doloží, že podal/a žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis

 2. motivační dopis

  

​Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů, a proto vítá zájem žadatelek i žadatelů.

Bližší informace k činnostem vykonávaným na služebním místě Vám poskytne:

JUDr. Simona Bílá Srníková
Kancelář státního tajemníka
tel.: +420 974 849 680
e-mail: simona.bila@mvcr.cz

Bližší informace k personálním záležitostem a výběrovému řízení Vám poskytne:

Bc. Martin Procházka
Kancelář státního tajemníka
tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

  

1)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu.

3)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

4)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

5)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

6)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

7)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

8)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

  

vytisknout  e-mailem