Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení EKIS pro řízení lidských zdrojů (ID 30350134)

Č.j.: MV-147806-2/SP-2015 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
-
vrchní ministerský rada v oddělení EKIS pro řízení lidských zdrojů

datum: 4. listopadu 2015
č.j.: MV-147806-2/SP-2015

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení EKIS pro řízení lidských zdrojů ID 30350134, v oboru služby:

 • 36. informační a komunikační technologie

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2020 po dobu trvání projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, následně možnost výkonu služby na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je prosinec 2015.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy. Výkon služby zahrnuje: výkon funkce manažera nastavení informačního systému v oblasti báze systému SAP, tvorbu koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, například rezortu, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo hlavního města Prahy, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu a jeho informační a komunikační infrastruktury, koordinaci vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou. Pokročilá znalost MS Office a znalost systému LINUX jsou výhodou.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 18. listopadu 2015, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení EKIS pro řízení pro řízení lidských zdrojů odboru provozu a rozvoje EKIS, ID 30350134, č.j. MV-147806-2/SP-2015“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo vrchního ministerského rady oddělení EKIS pro řízení pro řízení lidských zdrojů odboru provozu a rozvoje EKIS, se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného státu Evropské unie nebo   občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá   příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprá vný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá  písemným čestným prohlášením3;
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. Obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel občanem České republiky4;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5;  v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti6; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran7 na téma „Motivace žadatele ve vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení.“

 

Bližší informace poskytne:

Alexandra Drábová
odbor personální
tel.: +420 974 849 349
e-mail: alexandra.drabova@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

1)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

4)
Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

5)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

6)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

7)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

 

vytisknout  e-mailem