Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchní ministerský rada oddělení organizace a kontrol ve služebních vztazích

Č. j. MV-210058-2/OKV-2022 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchní ministerský rada oddělení organizace a kontrol ve služebních vztazích
útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra

Č.j.: MV-210058-2/OKV-2022

Praha 30. listopadu 2022

Personální ředitelka sekce pro státní službu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení organizace a kontrol ve služebních vztazích útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra, ID: 30348171, v oborech služby:

22 Legislativa a právní činnost,

63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené státní zaměstnankyně, která byla dosud na služebním místě zařazena.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. leden 2023.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti:

tvorba celostátní koncepce personální správy ve správních úřadech nebo řízení ve věcech státní služby ve státní správě jako celku,

provádění kontrolní činnosti ve služebních vztazích dle § 13 odst. 7 zákona o státní službě na základě zmocnění náměstka ministra vnitra pro státní službu, včetně metodických a jiných činností předcházejících kontrole, evidence a vyhodnocování podnětů ke kontrole, shromažďování podkladů pro kontrolu, zpracování plánů kontrol, spolupráce s jinými kontrolními orgány a dále následného vyhodnocování kontrolní činnosti,

koordinace a komplexní výkon organizační a administrativní podpory sekce pro státní službu,

tvorba návrhů právních předpisů v oblasti státní služby včetně služebních předpisů a jiných interních aktů řízení,

zajišťování další metodické činnosti sekce pro státní službu (např. zpracování výkladových stanovisek a odpovědí na dotazy, lektorské zajištění školení a seminářů, participace na činnosti pracovních uskupení sekce pro státní službu a pracovních uskupení, jejichž jsou zaměstnanci sekce pro státní službu členy),

zpracovávání stanovisek k návrhům právních předpisů připravovaných Ministerstvem vnitra, ostatními ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, k poslaneckým návrhům, senátním návrhům a návrhům zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a k návrhům nelegislativní povahy,

zpracovávání materiálů pro jednání vlády a stanovisek k materiálům pro jednání vlády zpracovávaných jinými služebními úřady,

koordinace a podíl na zpracovávání analýz a koncepčních materiálů v oblasti státní služby,

vyhodnocování podání v oblasti státní služby nespadajících do činnosti jiných úttvarů.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 20. prosince 2022, tj. v této lhůtě

zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1,

podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese

podané v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz), nebo

prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení organizace a kontroly ve služebních vztazích útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra - Č.j. MV-210058-2/OK-2022".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona
o specifických zdravotních službách;

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis

b) motivační dopis

Mgr. Martina Postupová
personální ředitelka
sekce pro státní službu

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Vyvěšeno dne: 01.12.2022

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem