Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vedoucího vnitřního oddělení

Č. j.: MV-53720-1/SST-2016 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra

vyhlašuje dne 11. dubna 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucího vnitřního oddělení;
toto oddělení je zařazeno v odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

Předpoklady a požadavky na služební místo vedoucího vnitřního oddělení, podle § 25 a § 188 odst. 6, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“).

Výběrového řízení na služební místo vedoucího vnitřního oddělení se, v souladu se zákonem o státní službě, může zúčastnit státní zaměstnanec ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě ve stejných oborech služby (alespoň v jednom z nich), v jakých je služební místo představeného, které má být obsazeno; ustanovení § 51 odst. 4 se použije obdobně. Splnění těchto předpokladů se dokládá příslušnými listinami1.

Služební poměr na služebním místě vedoucího vnitřního oddělení je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou13. platové třídě, s následujícím oborem služby:

 • 29. Legislativa a právní činnost,

 • 33. Systém veřejné správy,

 • 75. Ochrana utajovaných informací.

Výkon služby zahrnuje především: vedení vnitřního oddělení, zajišťování a koordinace administrativních a technicko-organizačních záležitostí odboru, poskytování a koordinace metodické pomoci obcím.

Na základě § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě a v souladu se společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 9/2016, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa v Ministerstvu vnitra, ve znění společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 12/2016, kterým se mění společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 11/2016, stanoven na služebním místě vedoucího vnitřního oddělení požadavek přístupu k utajované informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení „Vyhrazené“.

Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě tj.:

 1. je státním občanem České republiky,

 2. dosáhl věku 18 let,

 3. je plně svéprávný,

 4. je bezúhonný,

 5. ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb. je povinen doložit dosažené vzdělání v magisterském studijním programu požadovaném pro toto služební místo; splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií vysokoškolského diplomu (případně v souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě, písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání) a následně předložením jeho originálu či úředně ověřené kopie při pohovoru v rámci výběrového řízení,

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovně - lékařských služeb).

1) Uchazeč předloží osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč povinen doložit nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu jmenování na služební místo představeného.

2) Uchazeč předloží písemné čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 451/1991 Sb., na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Osvědčení dle bodu 2 ani čestné prohlášení dle bodu 3 nepředkládají fyzické osoby narozené po 1. prosinci 1971.

3) Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona o státní službě písemnou žádost o jmenování na služební místo představeného, případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o státní službě písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. listiny prokazující, že je žadatel státním zaměstnancem2,

 2. písemné čestné prohlášení o státním občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 zákona o státní službě, [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 zákona o státní službě]3,

 3. písemné čestné prohlášení o svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],

 4. výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, respektive obdobný doklad o bezúhonnosti, není- li žadatel státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]4,

 5. doklad o dosaženém vzdělání – písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě]5,

 6. písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] nebo posudek zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovně - lékařských služeb,

 7. osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad, že uchazeč o vydání osvědčení požádal,

 8. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,

 9. strukturovaný profesní životopis,

 10. motivační dopis,

 11. písemnou práci v maximálním rozsahu 5 normostran6 na téma: "Návrh koncepce rozvoje oddělení".

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. BOX 95, Praha 7, PSČ 170 34, nebo osobně podají do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese v termínu do 25. 4. 2016. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat – kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucího vnitřního oddělení v odboru veřejné správy, dozoru a kontroly“7.

Předpokládaný termín nástupu: květen- červen 2016

Služební působiště: Praha

 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Veronika Klepalová
Kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 832 819
e-mail: veronika.klepalova@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

1)
Výběrového řízení se může zúčastnit rovněž dosavadní zaměstnanec podle § 190 odst. 1 v souladu s § 194 odst.1, který vykonává činnosti na služebním místě, které je charakterizováno uvedenými obory služby ( alespoň jedním z uvedených oborů) a který byl ke dni 2. března 2016 v pracovním poměru na dobu neurčitou k České republice a má nárok být na základě systemizace služebních míst přijat do služebního poměru na dobu neurčitou.

2)
Případně listiny prokazující, že se jedná o dosavadního zaměstnance podle § 190 odst. 1, který vykonává činnosti podle § 5 zákona o státní službě a byl ke dni 2. března 2016 v pracovním poměru na dobu neurčitou k České republice a bude mít nárok být na základě systemizace služebních míst přijat do služebního poměru na dobu neurčitou.

3)
Čestné prohlášení lze též nahradit zasláním kopie občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, z něhož je zřejmé státní občanství žadatele; toto se týká i prokázání občanství ostatních členských států Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nejpozději při konání pohovoru je třeba doložit příslušnou listinu, kterou bude státní občanství žadatele prokázáno (originál občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, popř. osvědčení o státním občanství).

4)
Jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

5)
Originál dokladu o dosaženém vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru.

6)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

7)
Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu nebo do datové schránky.

 

vytisknout  e-mailem