Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství

Č. j. MV-156610-1/SR-2022 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství

Č.j.: MV-156610-1/SR-2022

Datum: 9. září 2022

Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst. 2 ve spojení s § 53 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), druhé kolo výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství v oborech služby:

 • 18. Pracovněprávní vztahy,
 • 22. Legislativa a právní činnost a
 • 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.

Místem výkonu služby je Praha.

Na toto služební místo bude jmenován nejvhodnější žadatel na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona o státní službě na dobu určitou v trvání 5 let. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. říjen 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 16. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo o jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 26. září 2022, tj. v této lhůtě

 • zaslané náměstkovi ministra vnitra pro státní službu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1,
 • podané osobně na kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu na uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona[1]];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[5]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[6]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických zdravotních službách;

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019 ze dne 29. července 2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterým je znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka[7];

3) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019 ze dne 29. července 2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Tajné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Tajné", popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání Osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před rozhodnutím vlády o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství nebo rozhodnutím vlády o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství.

4) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[8], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

5) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[7], předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

6) je podle § 53 odst. 5 zákona osobou, která v uplynulých 8 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona jsou:

 • příprava návrhů právních předpisů[9] a zajišťování právní činnosti[10],

 • příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 • příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 • vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

 • státní statistická služba,

 • správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 • ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zabezpečování obrany státu,

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 • obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 • příprava nebo realizace dotační politiky,

 • příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje,

 • příprava a provádění správních úkonů[11] včetně kontroly,

 • ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 • zadávání veřejných zakázek,

 • audit,

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[12],

 • řízení (činností výše uvedených),

 • příprava a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným) s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,

 • příprava k výkonu zahraniční služby.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran[13] na téma "Koncepce správy služebních vztahů v Ministerstvu zemědělství v období následujících 3 let."

  

  

[1] Usnesení Vlády České republiky č. 107 ze dne 16. února 2015.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[7] V některých specifických případech lze úroveň znalosti cizího jazyka prokázat i jiným způsobem. Tyto případy a míra uznání pro účely výběrových řízení jsou blíže popsány ve stanovisku sekce pro státní službu Ministerstva vnitra zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva vnitra, sekce pro státní službu (záložka "Dokumenty a stanoviska" => "Stanoviska").

[8] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[9] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

[10] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[12] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

[13] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

Vyvěšeno dne: 09.09.2022

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem