Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na služební místo rady / odborného rady v oddělení kancelář vedoucího služebního úřadu v Moravském zemském archivu v Brně

Č. j. MZA-14065/2023 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo rady / odborného rady v oddělení kancelář vedoucího služebního úřadu v Moravském zemském archivu v Brně

Č.j.: MZA-14065/2023

Brno 18. září 2023
 

1. Údaje o služebním místě

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rady / odborného rady v Moravském zemském archivu v Brně, v oddělení kancelář vedoucího služebního úřadu se služebním působištěm v Brně.

Na služebním místě je státní služba (dále jen "služba") vykonávána v oboru služby 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 22. Legislativa a právní činnost

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

- Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.
- Zabezpečuje nové projekty MZA a veřejné zakázky, včetně samotné realizace (příprava, prověřování a kontrola úplnosti příslušné dokumentace, dozorování, koordinace dodavatelů a jiných účastníků, zpracovávání zápisů a protokolů, kontrola realizace akce, zajištění odstranění případných nedostatků v průběhu jejich realizace, účast na kontrolních dnech, …)
- Zajištění vstupních údajů/příprava podkladů pro soutěžení/vyhlášení rámcových smluv Ministerstva vnitra ČR.
- Zajištění metodické pomoci v případě realizace zakázek malého rozsahu ze strany státních okresních archivů v gesci MZA.
- Realizace investičních akcí včetně jejich dozorování, koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací. Zajištění přípravy, prověřování a realizace úplnosti investiční dokumentace, zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, kontrola realizace akce, zajištění odstranění případných nedostatků v průběhu jejich realizace, účast na kontrolních dnech.
- Spolupráce na zpracování plánů investičních výdajů.
- Jiné činnosti, které se vyskytnou v souvislosti s řešením prací, bez jejichž realizace by nebylo možné výše uvedené splnit nebo vykonat.
- Řízení motorového vozidla (řidič referent).
 

2. Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 12. platové třídy.
 

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 27.650,- Kč do 40.740,- Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).
 

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2.037,- Kč do 6.111,- Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.
 

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 16. října 2023.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.
 

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti [1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 4. října 2023, tj. v této lhůtě

-doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno,
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mza.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky p8caixb.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo - rada / odborný rada Brno 12PT ID místa 30353068".

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
 

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

a) je státním občanem České republiky [2], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [3] [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě] [4],
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě] [5],
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. bakalářský nebo magisterský studijní program, [6],
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] [7].
 

6. Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis [8],

b) další přílohu požadovanou služebním orgánem - motivační dopis.
 

7. Údaje o pohovoru a písemné zkoušce Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.
 

vrchní rada
PhDr. Ladislav Macek
ředitel Moravského zemského archivu v Brně
 

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.
 

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

Výběrová komise může provést s žadatelem pohovor v náhradním termínu na jeho požádání, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu. K provedení náhradního termínu pohovoru žadatele, který by se nemohl dostavit k pohovoru pro překážku na jeho vůli nezávislou, pro kterou by nebylo možné provést pohovor v takovém náhradním termínu, aby bylo možné výběrové řízení dokončit ve lhůtě 60 dnů, je třeba souhlas služebního orgánu.
 

Bližší informace k nabízenému služebnímu místu poskytne:

Naděžda Kynychová, personalistka
tel.: 533 317 431, e-mail: kynychova@mza.cz
 

[1]
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[3]
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

[4]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

[5]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[7]
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

[8]
V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.
 

Vyvěšeno dne: 18.09.2023

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem