Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra

Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst. 2 ve spojení s § 56 a § 52 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), 

výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra v oborech státní služby:

 • 18. pracovněprávní vztahy,

 • 22. legislativa a právní činnost,

 • 26. systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa,

 • 63. organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.

Místem výkonu služby je Praha.

Na toto služební místo bude jmenován nejvhodnější žadatel na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 56 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona na dobu určitou v trvání 6 let.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. prosinec 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 16. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo o jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost"), podané ve lhůtě do 29. října 2020 tj. v této lhůtě

 • zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, 118 01,

 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,

 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo

 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra".

Výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky (§ 56 ve spojení s § 52 odst. 3 zákona);
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství1; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 40 let (§ 56 ve spojení s § 52 odst. 3 zákona);

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty šesté zákona dokládá písemným čestným prohlášením2;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty druhé zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů3, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť tento bude na základě poskytnutých údajů vyžádán přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věty první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání4; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením5. U vybraného žadatele bude před rozhodnutím vlády o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra nebo rozhodnutím vlády o jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra splnění tohoto předpokladu ověřeno zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů6.

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 36 ze dne 30. září 2020, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, kterým je znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka;

3) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 36 ze dne 30. září 2020, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení "Důvěrné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení "Důvěrné", popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení "Tajné" nebo "Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a jeho žádost nebude zároveň vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona z jiných důvodů, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání Osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před rozhodnutím vlády o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra nebo rozhodnutím vlády o jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra;

4) je-li narozen přede dnem 1. prosince 19717, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

5) je-li narozen přede dnem 1. prosince 19718, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

6) je podle § 56 ve spojení s § 52 odst. 3 zákona

 1. státním zaměstnancem vykonávajícím službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce, státního tajemníka nebo ředitele odboru,

 2. vedoucím zaměstnancem zařazeným v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, nebo

 3. úředníkem územního samosprávného celku zařazeným na pracovním místě ředitele krajského úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností

a splňuje profesní kvalifikační předpoklad, že v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci v organizační složce státu, v územním samosprávném celku, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné.

Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona jsou:

 1. příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,

 2. příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 3. příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,

 4. řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 5. vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

 6. státní statistická služba,

 7. správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 8. ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 9. zabezpečování obrany státu,

 10. zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 11. obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 12. příprava nebo realizace dotační politiky,

 13. příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje,

 14. příprava a provádění správních úkonů včetně kontroly,

 15. ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 16. zadávání veřejných zakázek,

 17. audit,

 18. zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců9,

 19. řízení činností výše uvedených,

 20. příprava a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p) s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,

 21. příprava k výkonu zahraniční služby.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouvou, jmenovací listinou, odvoláním z funkce, rozhodnutím o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzením o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpisem z personálního spisu, pracovní náplní), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují aktuálně zastávanou pozici, resp. dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. písemnou práci v rozsahu maximálně pěti normostran10 na téma "Koncepce dalšího rozvoje státní služby v České republice v období následujících 6 let".

  

1)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

2)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

3)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

4)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

5)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

6)
Pokud je žadatel státním zaměstnancem a před rozhodnutím vlády o jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra předloží platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, nebude u něj předpoklad zdravotní způsobilosti na základě vstupní lékařské prohlídky ověřován.

7)
§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.

8)
§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.

9)
Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

10)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

vytisknout  e-mailem