Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v oddělení rozvoje veřejné správy (ID 30350115)

Č.j.: MV-4274-2/SP-2016 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady v oddělení rozvoje veřejné správy

Č.j.: MV-4274-2/SP-2016
datum: 16. února 2016

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozvoje veřejné správy, ID 30350115, v oboru služby:

 • 33. Systém veřejné správy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu realizace projektu: „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020.“ Služební poměr bude podle nařízení vlády č. 137/2015 Sb. nejdéle na 3 roky; tato doba může být ode dne vzniku prvního služebního poměru na dobu určitou opakována nejvýše dvakrát a skončí nejpozději do 31. prosince 2020.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je duben 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy a výkon služby zahrnuje: odpovědnost za realizaci opatření Specifického cíle 2.2 Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 a za soulad výstupů realizovaných opatření/aktivit SC 2.2 s Implementačním plánem č. 2, analytickou a koordinační činnost související s realizací analýzy zaměřené na problematiku statutárních měst, řešení problematiky přenesené působnosti statutárních měst a městských částí, financování městských částí a městských obvodů včetně budoucích možností řešení, řešení problematiky výkonu veřejné správy v aglomeracích velkých měst (ve vztahu k sousedním ORP – možné změny uspořádání, lokace/dislokace pracovišť), řešení dalších aktuálních otázek souvisejících s veřejnou správou ve statutárních městech a jejich okolí, přípravu a gestorství případných legislativních změn na základě výsledků analýzy včetně jejich zhodnocení minimálně z hlediska časového, legislativního, finančního a implementačního, identifikaci přínosů a dopadů jednotlivých variant na dotčené subjekty, supervizi zpracování detailního implementačního plánu realizace varianty, koncepční činnost dalšího rozvoje (podklady pro revizi strategického rámce, strategie 2020+). Pokročilá znalost MS OFFICE a zkušenost s výkonem veřejné správy v území po dobu minimálně 3 let jsou výhodou.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 8. března 2016 tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozvoje veřejné správy odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 30350115, č.j.: MV-4274-2/SP-2016“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozvoje veřejné správy odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání4; v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran6 na téma „Možnosti optimalizace výkonu veřejné správy ve statutárních městech a jejich aglomeracích.“

 

Bližší informace poskytne:

Ing. Milan Petržílek
odbor personální
tel.: +420 974 832 295
e-mail: milan.petrzilek@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

1)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

4)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

5)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

6)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

 

vytisknout  e-mailem