Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v oddělení rozvoje státní služby

Č. j. MV-7959-2/PR-2023 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo ministerského rady
v oddělení rozvoje státní služby
útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu
v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra

Č. j.: MV-7959-2/PR-2023

Praha 16. ledna 2023

1.         Údaje o služebním místě

Personální ředitelka sekce pro státní službu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozvoje státní služby útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra, ID: 30356200, se služebním působištěm v Jindřišské 34, 110 00 Praha 1. 

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby:

 • 26 Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 30. 6. 2023 po dobu realizace projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy[1] s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. 

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. únor 2023.

Na služebním místě na pozici Expert na řízení kvality V. jsou vykonávány a zajišťovány zejména následující činnosti:

 • celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a ostatních služebních úřadů na úseku kvality a efektivity a transparentnosti jejich fungování.
 • garantování správnosti výstupů z hlediska naplňování metodických postupů a požadavků daných v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech;
 • zpracovávání podkladů pro případnou úpravu metodik vyplývajících  z implementace standardů a Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech;
 • zajišťování poradenství služebním úřadům z hlediska praktických zkušeností z oblasti řízení kvality;
 • spolupráce s externími experty na metody kvality v rámci pracovní skupiny;
 • navrhování odborných témat na další vzdělávací aktivity na základě odborné analýzy evaluačních zpráv z již realizovaných odborných seminářů či konferencí v oblasti kvality.

2.         Údaje o složkách platu

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

2.1 Platový tarif                                      

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2.271 Kč do 6.813 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

3.         Údaje o podmínkách výkonu služby

Dokument ke stažení

4.         Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti[2] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo podané ve lhůtě do 23. ledna 2023 tj. v této lhůtě

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny služebního úřadu posta@mvcr.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 9iutsan.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozvoje státní služby útvaru personálního ředitele sekce pro státní službu v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra č. j. MV-7959-2/PR-2023“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5.         Podmínky účasti ve výběrovém řízení a dokládané listiny

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel/ka

splňující předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

a)     je státním občanem České republiky[3], občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru[4] [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

b)     dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c)      je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě][5],

d)     je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě][6],

e)     dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu[7],

f)      má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě][8].

6.         Povinné přílohy

a)     životopis[9] (strukturovaný profesní),

b)     motivační dopis.

7.         Údaje o pohovoru a písemné zkoušce

Se žadateli, jejichž žádost nebude vyřazena, provede výběrová komise pohovor, případně doplněný o písemnou zkoušku.

8.         Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Mgr. Martina Postupová

personální ředitelka

sekce pro státní službu

 

[1] Informace o projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy jsou uvedeny na stránkách www.statnisluzba.cz nebo přímo zde https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/podpora-profesionalizace-a-kvality-statni-sluzby-a-statni-spravy.aspx.

[2]     Vzor žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[3]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[4]     Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

[5]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

[6]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[7]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[8]     Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti.U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

[9]     V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká.Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

vytisknout  e-mailem