Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v oddělení přípravy předpisů a kontroly

Platné do 22. 2. 2017, 13 PT, č.j.: MV-12421-2/SP-2017  

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
 ministerského rady v oddělení přípravy předpisů a kontroly


                                                                                                          Č.j.: MV-12421-2/SP-2017
datum: 1. února 2017


Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení přípravy předpisů a kontroly, ID 30000848, v oborech služby:

 • 29. Legislativa a právní činnost,
 • 34. Všeobecná vnitřní správa.

Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je březen – duben 2017.
 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy a výkon služby zahrnuje: tvorbu koncepcí v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů občanů. Uživatelská znalost MS OFFICE je výhodou.
 
Posuzovány budou žádosti[1] podané ve lhůtě do 22. února 2017, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení přípravy předpisů a kontroly odboru správních činností, ID 30000848,
č.j.: MV-12421-2/SP-2017“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení přípravy předpisů a kontroly odboru správních činností se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství,[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
   
 3. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;[3]
   
 4. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li občanem/občankou České republiky;[4] 
   
 5. dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání;[5] v takovém případě žadatel/ka doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;
   
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti;[6] uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;K žádosti dále žadatel/ka přiloží:
 

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran[7] na téma „Motivace žadatele/žadatelky ve vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení.“


Bližší informace poskytne:

Alexandra Drábová
odbor personální
tel.: +420 974 849 349
e-mail: alexandra.drabova@mvcr.cz

 

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

                                                                             

 


[1] Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance/státní zaměstnankyně tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel/ka státním občanem/státní občankou, jakož i státy, v nichž žadatel/ka pobýval/a v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

[7] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

 

vytisknout  e-mailem