Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucí oddělení projekce a koncepce rozvoje EKIS

Platné do 21. 5. 2018, 14. PT, č. j.: MV-36294-3/SST-2018 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení služebního místa vedoucí oddělení projekce a koncepce rozvoje EKIS;
služební místo je zařazeno v odboru provozu a rozvoje EKIS Ministerstva vnitra

V Praze dne 23. dubna 2018

Č. j. MV-36294-3/SST-2018

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení projekce a koncepce rozvoje EKIS v odboru provozu a rozvoje EKIS, ID 17019638, v oborech služby:

 • 36. Informační a komunikační technologie,

 • 75. Ochrana utajovaných informací,

 • 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu do služby na služebním místě je červenec 2018.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy. Místem výkonu služby je Praha.

Výkon služby zahrnuje:

 • zajišťování tvorby koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů veřejné správy zejména ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra (dále jen "EKIS MV") v rámci svěřené oblasti,

 • vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby EKIS MV a zajišťování jeho harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky,

 • poskytování metodické, poradenské a konzultační činnosti k výkonu personální činnosti v EKIS MV,

 • vedení podřízených státních zaměstnanců zařazených v oddělení projekce a koncepce rozvoje EKIS, ukládání úkolů, organizování, řízení a kontrola výkonu jejich služby včetně dávání příkazů,

 • zajišťování poskytování metodické, poradenské a konzultační činnosti k zajištění bezpečnosti ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra,

 • spolupráce při tvorbě plánů a podkladů pro sestavení státního rozpočtu pro oblast zabezpečení provozu provozovaných informačních systémů a pro přípravu dalších opatření,

 • zajišťování koordinace řízení rozvojových projektů systémů EKIS MV a Informačního systému o státní službě (dále jen "ISoSS") včetně jejich zabezpečení ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, zákona o kybernetické bezpečnosti a zákona o ochraně utajovaných skutečností na úrovni aplikační vrstvy jako technický správce a provozovatel / zpracovatel (dále jen svěřené oblasti),

 • sledování vývoje platformy SAP a zpracovávání vize rozvoje EKIS MV a ISoSS,

 • podílení se na zpracování koncepce rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS,

 • zajišťování rozvoje, údržby a provozu jemu svěřené části systémů EKIS MV a ISoSS spolu s poskytováním součinnosti dodavateli systému EKIS MV a ISoSS v souladu se smlouvou,

 • podílení se na návrzích složitých a rozsáhlých systémů manažerských informačních systémů nad EKIS MV s celorepublikovou působností - EKIS MIS a Mobilní EKIS,

 • podílení se na zajišťování udržitelnosti projektu SEPIe podporou provozu systémů v rámci odpovědnosti za svěřenou oblast EKIS MV,

 • koordinace správy požadavků na rozvoj a údržbu svěřené oblasti, převzatých od odborných (metodických) nebo uživatelských útvarů EKIS MV,

 • řízení a koordinace rozsáhlých legislativních změn a interních aktů řízení vydávaných v rámci rezortu MV s dopadem do systémů EKIS MV a ISoSS včetně jejich dopadu do finančního plánu rozvoje,

 • provádění analýz procesů a činností v rámci svěřené oblasti a předkládání návrhů řešení projednaného s metodickými útvary a dalšími specialisty, které navazují na oblasti informačních systémů EKIS MV a ISoSS,

 • realizace nebo podílení se na nastavování  systému EKIS MV a ISoSS v rámci svěřené oblasti,

 • kontrola přebírání realizovaných změn nastavení v systému od dodavatele, zpracování testovacích scénářů, provádění testování předaných změn a zabezpečení jejich transportu do produktivních systémů v rámci svěřené oblasti,

 • řešení globálních i podrobných vazeb na ostatní informační systémy rezortu ministerstva vnitra a dalších subjektů státní a veřejné správy v rámci svěřené oblasti,

 • podílení se na hodnocení dodavatele služeb EKIS MV a vybraných částí systému SAP i pro zahraniční oprávněné subjekty,

 • zabezpečování metodiky používání systémů a koordinace činností uživatelů prostřednictvím školení a konzultačních dnů, poskytuje poradenskou a konzultační pomoc v rámci svěřené oblasti,

 • zajišťování podpory uživatelů prostřednictvím aplikací SAP Solution Manager,

 • plánování a vykazování čerpání zdrojů za služby poskytnuté dodavatelem v průběhu smluvního období v rámci svěřené oblasti,

 • zajišťování další činností podle příkazů představených v rámci platového zařazení a stanovených oborů služby.
   

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. května 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. BOX 95, 170 34 Praha 7, nebo osobně podají do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení projekce a koncepce rozvoje EKIS v odboru provozu a rozvoje EKIS, ID 17019638, č.j.: MV-36294-3/SST-2018".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru2,

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením6. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona a služebním předpisem služebního orgánu:

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a společném služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 40/2017, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění pozdějších společných služebních předpisů, kde je stanoven na služebním místě vedoucí oddělení projekce a koncepce rozvoje EKIS v odboru provozu a rozvoje EKIS požadavek přístupu k utajované informaci podle zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupně utajení "Důvěrné";

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Důvěrné", popřípadě úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Tajné" nebo "Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel/ka nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho/její žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel/ka doloží, že podal/a žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

3) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/na doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

4) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení7 podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5) je podle § 58 odst. 3 zákona státním zaměstnancem, který má složenou úřednickou zkoušku, úředníkem územního samosprávného celku, zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, příslušníkem bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař, vojákem z povolání v důstojnické hodnosti, akademickým pracovníkem, osobou, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky nebo zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

6) splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 58 odst. 3 zákona, že v uplynulých 4 letech vykonával/a nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů8 a zajišťování právní činnosti9,

 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

 • státní statistickou službu,

 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zabezpečování obrany státu,

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,

 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

 • přípravu a provádění správních úkonů[10] včetně kontroly,

 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 • zadávání veřejných zakázek,

 • audit,

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců11,

 • řízení (činností výše uvedených),

 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis,

 3. písemnou práci v maximálním rozsahu 5 normostran12 na téma: "Další směřování oddělení projekce a koncepce rozvoje EKIS v odboru provozu a rozvoje EKIS".

  

Bližší informace poskytne:

Mgr. Luboš Kozár
kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 849 674
e-mail: lubos.kozar@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

  

1)
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

4)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

5)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

6)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

7)
Písemné čestné prohlášení tvoří ppřílohu č. 2 tohoto oznámení.

8)
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9)
Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

10)
Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

11)
Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

12)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

vytisknout  e-mailem