Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ředitele/ky odboru archivní správy a spisové služby

Č. j. MV-23269-3/SST-2022, 15. PT, platné do 10. 2. 2022 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení služebního místa ředitele/ky odboru archivní správy a spisové služby

V Praze dne 31. 1. 2022

Č. j.: MV- 23269-3/SST-2022

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele/ky odboru archivní správy a spisové služby, ID 17005400, v oborech služby:

 • 22. Legislativa a právní činnost,

 • 27. Archivnictví a spisová služba,

 • 59. Ochrana utajovaných informací.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným termínem nástupu do služby na služebním místě je březen 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Místem výkonu služby je Praha.

Výkon služby ředitele/ky odboru archivní správy a spisové služby zahrnuje činnosti:

 • v oblasti normotvorby odpovídá za věcné řešení návrhů změn vybraných právních předpisů s celostátní působností, konkrétně pak témat řešených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

 • v oblasti archivnictví zajišťuje tvorbu celostátní koncepce archivnictví, podílí se na řešení prostorové situace archivní sítě v resortu Ministerstva vnitra, připravuje a posuzuje návrhy programů a dlouhodobé koncepce výzkumu a vývoje, koordinuje práce při hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti výzkumných týmů v oblasti archivnictví, koordinuje a zajišťuje mezinárodní styky v oblasti archivnictví, shromažďuje a vyhodnocuje informace o zahraničních organizacích a institucích a navrhuje aktivity k jejich využívání, organizuje mezinárodní spolupráci a výzkum pramenů k českým dějinám v zahraničí, dohlíží na plnění úkolů Ministerstva vnitra vyplývajících z § 44 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, tvoří koncepci financování organizačních složek státu v oblasti archivnictví zřízených zákonem, u nichž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, zabezpečování úkolů vyplývající z funkce člena Vědecké archivní rady.

 • v oblasti spisové služby zajišťuje celostátní koordinaci metodiky spisové služby, provádí posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oblasti spisové služby, podílí se na věcném řešení atestací elektronických systémů spisových služeb.

 • v oblasti všeobecní vnitřní správy zabezpečuje výkon archivní nahlédací agendy pro úřední potřeby v oblasti státního občanství, restitucí, rehabilitací a dalších agend.

 • v oblasti personalistiky komplexně zajišťuje úkoly v oblasti organizačních vztahů, systemizace pracovních míst, odměňování, stanovování zásad a kritérií výběrových řízení, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, hodnocení vedoucích zaměstnanců odboru a ředitelů státních archivů, jakož i dalších činností v této oblasti.

 • v oblasti ekonomiky koordinuje plán rozpočtu, výhledy a priority, koordinuje plán zahraniční služebních cest odboru, zpracovává návrhy příslušných vnitřních předpisů,

 • v oblasti utajované informace zabezpečuje praktický výkon činnosti odboru v souladu s IAŘ odboru o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a plnění povinnosti stanovené v zákoně č. 412/2005 a jemu podřízených prováděcích vyhlášek v oblasti administrativní, fyzické a personální bezpečnosti, dbá na dodržování zásad ochrany osobních údajů.

 • dále komplexně posuzuje a schvaluje spisy náležející do působnosti odboru archivní správy a spisové služby, a to jak po obsahové, tak po formální stránce, zajišťuje další činnosti podle příkazů představených v rámci platového zařazení a stanovených oborů služby, vede podřízené státní zaměstnance zařazené v odboru archivní správy a spisové služby.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 10. 2. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ředitele/ky odboru archivní správy a spisové služby, ID 17005400, č.j.: MV-23269-3/SST-2022".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/na doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru archivnictví nebo historie;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením6. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona a služebním předpisem služebního orgánu:

2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a společném služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 1/2022, o stanovení požadavků na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra,  vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v odboru archivnictví nebo historie;

3) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a společném služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 1/2022, o stanovení požadavků na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, přístupu k utajované informaci podle zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupně utajení "Tajné";

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Tajné", popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení "Přísně tajné". Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel/ka nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel/ka doloží, že podal/a žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

4) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/na doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

5) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení7 podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

6) podle § 57 odst. 3 zákona v prvním kole výběrového řízení se může zúčastnit osoba

 1. státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,

 2. vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,

 3. úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,

 4. vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,

 5. akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,

 6. vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance, nebo

 7. vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie.

Pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let v organizační složce státu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné.

Mezi činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné lze považovat tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů8 a zajišťování právní činnosti9,

 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

 • státní statistickou službu,

 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zabezpečování obrany státu,

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,

 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

 • přípravu a provádění správních úkonů10 včetně kontroly,

 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 • zadávání veřejných zakázek,

 • audit,

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců11,

 • řízení (činností výše uvedených),

 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis,

 3. písemnou práci v maximálním rozsahu 10 normostran12 na téma: "Možnosti stabilizace a dalšího rozvoje odboru archivní správy a spisové služby a jím vykonávané agendy na Ministerstvu vnitra".

  

Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích.

Bližší informace poskytne:

Bc. Martin Procházka
kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

  

1)
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

4)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

5)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

6)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

7)
Písemné čestné prohlášení tvoří ppřílohu č. 2 tohoto oznámení.

8)
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9)
Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

10)
Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

11)
Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

12)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

Vyvěšeno dne: 31.01.2022

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem