Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení bázové podpory (ID 30350134)

Č.j.: MV-31836-2/SP-2016 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchního ministerského rady v oddělení bázové podpory


Č.j.: MV-31836-2/SP-2016
datum: 3. března 2016Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchníhoministerského rady v oddělení bázové podpory, ID 30350134, v oborech služby:

  •  36. Informační a komunikační technologie.


Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu realizace projektu: „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020.“ Služební poměr bude podle nařízení vlády č. 137/2015 Sb. nejdéle na 3 roky; tato doba může být ode dne vzniku prvního služebního poměru na dobu určitou opakována nejvýše dvakrát a skončí nejpozději do 31. prosince 2020.
 

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je duben/květen 2016.
 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy a výkon služby zahrnuje: výkon funkce manažera nastavení informačního systému v oblasti báze systému SAP, tvorbu návrhů interních aktů řízení zejména se zaměřením na oblast ICT, základní správu báze SAP a OS Red Hat Linux. Pokročilá znalost LINUX a MS OFFICE je výhodou.
 
Posuzovány budou žádosti[1] podané ve lhůtě do 24. března 2016, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).
 
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení bázové podpory odboru provozu a rozvoje EKIS, ID 30350134, č.j.: MV-31836-2/SP-2016“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).
 
Výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení bázové podpory odboru provozu a rozvoje EKIS se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:


1)  splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;[3]

  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem
o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;[4] 

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání;[5]  v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti;[6] uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;


2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu, kterým je společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
č. 9/2016, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra;

  • podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a výše uvedeného služebního předpisu způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“. V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným oznámením a zároveň jeho žádost nebude vyřazena z jiných důvodů postupem podle § 27 odst. zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádosti o vydání oznámení před vydáním rozhodnutí o zařazení na služební místo. K podání žádosti o vydání oznámení bude konkrétní žadatel vyzván služebním orgánem až poté, co o něm bude jako o nejvhodnějším uchazeči uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě předtím, než bude vydáno rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,
b) písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran[7] na téma „Motivace žadatele
    ve vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení.“


Bližší informace poskytne:

Marcela Kasperová
odbor personální
tel.: +420 974 849 345
e-mail: marcela.kasperova@mvcr.cz

                                                                               
Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitrav z. Mgr. Simona Botková
ředitelka kanceláře státního tajemníka
zástupce podle § 9 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě
           

 

 


[1] Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

[4] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[5] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

[6] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

[7] Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem