Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda - proti násilí na stadionech

Jedním z důležitých bodů jednání poslední schůze vlády před letními vládními prázdninami byly 23. července Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí, které předložil ministr vnitra Ivan Langer. Divácké násilí je jedním ze společenských fenoménů, který znamená znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Nejedná se o jev zcela nový, v posledních letech však v České republice nabývají jeho projevy na intenzitě. S problémem diváckého násilí se potýká celá Evropa, a jedná se o fenomén v pravdě mezinárodní, přičemž však nelze přehlédnout, že některé další země Evropské unie disponují efektivněji nastaveným systémem k prevenci a eliminaci problémů s diváckým násilím spojených. V České republice se však stupňuje intenzita situací, kdy se násilné projevy při sportovních utkáních vymykají kontrole aktérů zodpovědných za zajištění bezpečnosti, přičemž takovéto – byť časově a místně omezené – narušení veřejného pořádku mívá negativní dopady na další sféry společenského života. Divácké násilí není pouze záležitostí Policie ČR, pro níž je zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v souvislosti se sportovními utkáními, zejména s fotbalovými zápasy, spojeno s vynaložením nemalých prostředků. Převzetí svého dílu odpovědnosti každým ze zainteresovaných subjektů a jejich úzká spolupráce představuje základní pilíř efektivního přístupu.
 
V případě České republiky existuje dostatek legislativních i jiných nástrojů, kterými lze postihnout případy diváckého násilí. Tyto nástroje však často nejsou využívány. Možnosti trestního stíhání a přestupkového řízení s pachateli incidentů spojených se sportovními utkáními jsou dostatečné. Český trestní zákon obsahuje nemalé množství skutkových podstat, které lze jednáním ohrožujícím bezpečnost nebo jinak závadným jednáním na stadionu naplnit. Jednání, která pořadatel považuje za nebezpečná, a nelze je posoudit jako trestný čin nebo přestupek, může řešit pořadatelská služba v rámci svých oprávnění tím, že napříště vstup provinivšího se diváka na stadion neumožní.
 
Cílem je dosáhnout stavu, kdy pořadatel utkání bude plně odpovědný za oblast bezpečnosti. Policie nadále nemůže suplovat práci pořadatelské služby. Policie ČR se do budoucna nebude v masivní míře účastnit udržování pořádku a bezpečnosti přímo na stadionech a tato odpovědnost bude v celém rozsahu převedena na pořadatelskou službu. Pouze v případě, kdy úsilí pořadatele udržet pořádek na stadionu selže, bude možné požádat Policii o spolupráci.
 
Vláda projednala rovněž Návrh novely zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, který předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a jehož účelem je zavést do trestního procesu nový institut - dohodu o vině a trestu. Zavedení tohoto nového institutu má vytvořit pružný a efektivní model trestního řízení, který bude respektovat práva obviněného a bude obsahovat záruky proti zneužití tohoto institutu. Podstata navržené právní úpravy spočívá zejména v tom, že státní zástupce bude oprávněn sjednat s obviněným v rámci přípravného řízení u vymezených trestných činů dohodu o vině a trestu, kterou následně musí schválit soud. Tento postup bude možný pouze v případě, kdy obviněný prohlásí, že se cítí být vinen skutkem, pro který je stíhán, a sjedná za účasti obhájce se státním zástupcem dohodu ohledně trestu, případně ochranného opatření, a případně dohodu o rozsahu a způsobu náhrady škody. Soud má být oprávněn návrh na schválení takové dohody ze závažných procesních důvodů odmítnout nebo dohodu neschválí z důvodu její zřejmé nepřiměřenosti, případně nesprávnosti, a vrátit věc do přípravného řízení. Obviněný se sjednáním dohody o vině a trestu vzdá práva na projednání věci v hlavním líčení a práva napadnout rozhodnutí soudu opravným prostředkem.
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil na schůzi vlády Návrh novely zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jehož cílem je v návaznosti na předpisy ES rozšířit evidenci využití půdy o evidenci krajinných prvků, evidenci objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat a rozšířit výčet evidovaných druhů zemědělských kultur. Dále se do zákona zapracovává provádění tzv. kontrol podmíněnosti; obsahem této kontroly je ve smyslu přímo použitelného předpisu ES kontrola splnění podmínek stanovených pro použití přímých plateb a pro realizaci opatření rozvoje venkova. Upřesňují se ustanovení týkající se vymezení podnikání v zemědělství a evidence zemědělských podnikatelů, ustanovení týkající se činnosti Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu v oblasti poskytování dotací a v oblasti kontrolní, jakož i ustanovení týkající se správního trestání.
 
Vláda také projednala Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, který předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a které reaguje na změnu živnostenského zákona novelizovaného s účinností od 1. července 2008 zákonem č. 130/2008 Sb. Novela změnila zařazení jednotlivých živností do režimu živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Množství jednotlivých živností bylo sloučeno a byla stanovena pouze jedna živnost volná a v jejím rámci pouze jednotlivé činnosti. Došlo i k přeřazení řady živností regulovaných do režimu této živnosti volné. Návrh nařízení vlády naplňuje zmocnění podle živnostenského zákona a stanoví jejich obsahové náležitosti. Vzhledem k těmto zásadním úpravám nebyla navržena novela stávajícího nařízení vlády, ale předložena právní úprava zcela nová.

Text: –ru-

vytisknout  e-mailem