Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2013

 

12. prosince 2013
Částka 5/2013 (pdf, 31,04 MB)

 • 2. Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
 • 3. Směrnice Ministerstva vnitra č. j.: MV – 55649-19/PO-OKR – 2013 ze dne 7. listopadu 2013 o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
 • Pomůcka krizového řízení č. j.: MV – 55649-20/PO-OKR – 2013 ze dne 23. října 2013 o stanovení jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. září 2013 č. 678 o aktualizaci Plánu obrany České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 689 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 691 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2013 č. 818 o změně usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v následujících letech, ve znění usnesení vlády ze dne 3. května 2010 č. 321
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a ztrátě služebního průkazu

22. července 2013
Částka 4/2013 (pdf, 313 kB)

 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředních razítek, odcizení služebních průkazů, ztrátě služebního průkazu, nálezu úředního razítka a zneplatnění úředního razítka

30. dubna 2013
Částka 3/2013 (pdf, 26 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. února 2013 č. 138 k aktuálnímu stavu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb KIVS – 2013-2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. března 2013 č. 202 k Závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů proti mučení
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. března 2013 č. 219 o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015
 • Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek, odcizení ověřovací knihy a odcizení služebního průkazu

6. března 2013
Částka 2/2013 (pdf, 10 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2013 č. 39 o Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2013 č. 43 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2013
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. ledna 2013 č. 53 o Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. ledna 2013 č. 65 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 až 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. ledna 2013 č. 68 k informaci o vývoji drogové kriminality v pohraničí se Spolkovou republikou Německo
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. ledna 2013 č. 70 ke Strategii digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 – 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. února 2013 č. 108 o Národním akčnímu plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
 • Sdělení Ministerstva vnitra – Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí (aktualizace k 31. prosinci 2012)

29. ledna 2013
Částka 1/2013 (pdf, 540 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-21/2013-200 ze dne 15. ledna 2013, kterou se mění směrnice č. j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2012 č. 956 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 – 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2013 č. 19 o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území a o stanovení výše příspěvku pro rok 2013
 • Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2012 (ročník 10)

vytisknout  e-mailem