Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YANG Shan Yu

Č.j.: OAM-35297-11/DP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
poštovní schránka 121
143 00 PRAHA 4

Č.j.: OAM-35297-11/DP-2019

Praha 16. září 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení dlouhobého pobytu na území České republiky dle ust. § 44a zák. č. 326/1999 Sb., paní YANG Shan Yu, nar. 30.01.1993, státní příslušnost:Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové rep. Hongkong, bytemJeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j.: OAM-35297-10/DP-2019 ze dne 28. srpna 2020 adresovaná výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá domovní schránku. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Hládkov 682/9, 169 00 Praha 6 - Střešovice, a to v jeho úředních Po až Čt od 8.00 – 16.00 hod (pouze pro objednané klienty) a v Pá od 8.00 – 12.00 hod (pouze pro objednané klienty), a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Lucie Tarbajovská
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 16. 09. 2020

Svěšeno dne: 02. 10. 2020

vytisknout  e-mailem