Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - UUGANBAYAR Jubin (UUGANBAYAR Bolorzaya)

Č.j.: OAM-140-8/ZR-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM-140-8/ZR-2020

Brno, 14. února 2020
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“), ve věci zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 1 písm. d) zák. č. 326/1999 Sb., nezletilého UUGANBAYAR Jubin, nar. 4. 11. 2009, státní příslušnost: Mongolsko, posledně hlášeného místa pobytu na území ČR na adrese Pod Horkou 291/11, 679 04 Adamov (dále jen „účastník řízení“), zastoupeného zákonnou zástupkyní, matkou, UUGANBAYAR Bolorzaya, nar. 25. 4. 1990, státní příslušnost: Mongolsko, místa hlášeného pobytu na území ČR na adrese Pod Horkou 291/11, 679 04 Adamov, skutečně bytem: neznámo, resp. zastoupeného ustanoveným opatrovníkem SOZE, zapsaný spolek, Mostecká 855/5, 614 00 Brno, IČ: 449 94 249 (dále jen „opatrovník“);

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, vydané dne 14. 2. 2020 pod sp. zn. OAM-140-7/ZR-2020, adresované výše jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení je neznámého místa pobytu. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena. Správnímu orgánu není přitom známa adresa pobytu jak v ČR, tak ani v zahraničí, na kterou by bylo možno účastníkovi řízení doručovat. Sám účastník řízení správní orgán v  mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od účastníka řízení nebylo možné. Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Karel Kosek
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 14. 2. 2020

Svěšeno dne: 1. 3. 2020

vytisknout  e-mailem