Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - THOMPSON CHERMAINE NICOLE

Č.j.: OAM-12685-14/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 42, 100 05 Praha 105
Č.j.: OAM-12685-14/PP-2017                                                                                                                             PRAHA 12.srpen 2019
     Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. 07. 2019 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení přechodného pobytu paní THOMPSON CHERMAINE NICOLE, nar. 30.05.1981, státní příslušnost Austrálie, bytem PRAHA 10-DOLNÍ MĚCHOLUPY, U TŮNĚ 325/8   (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Výzva k vyjádření účastníka řízení před vydáním rozhodnutí, č.j. OAM-12685-12/PP-2017 ze dne 31. července 2019 adresovaná zmocněné zástupkyni, paní Martině PFEIFEROVÉ, bytem: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese KODAŇSKÁ 1441, 101 00 PRAHA, a to v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 17.00 hod.,  Út a Čt  8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Luděk Valko
ministerský rada


Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 12. 08. 2019
Svěšeno dne: 28.08.2019

vytisknout  e-mailem