Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TANASA Ana

Č.j.: OAM-19431-12/PP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-19431-12/PP-2019

Praha 15. ledna 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v řízení o žádosti o povolení k přechodnému dle ust. § 87b zákona č. 326/1999 Sb., paní Ana TANASA, nar. 27. 09. 1982, st. příslušnost: Moldavská republika, na území ČR bytem: Machuldova 571/5, 142 00 Praha 4 - Kamýk (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

- Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí: č.j. OAM-19431-11/PP-2019, ze dne 07. 01. 2020 adresované výše jmenovanému účastníku řízení

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod., a v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod., a to ve lhůtědo 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Barbora Čejková
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR v ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 16. 01. 2020

Sejmuto dne: 01. 02. 2020

vytisknout  e-mailem