Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PHAM THI Ngoc Ha

Č.j.: OAM-3392-10/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM-3392-10/ZR-2019

Brno, 15. ledna 2020
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“), ve věci správního řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu paní PHAM THI NGOC Ha, nar. 9. 4. 1979, státní příslušnost: Vietnamská socialistická republika, hlášena bytem: Výpravní 336/3, 619 00 Brno, skutečně však neznámého místa pobytu (dále jen „účastnice řízení“), zastoupené ustanoveným opatrovníkem SOZE, zapsaný spolek, Mostecká 855/5, 614 00 Brno, IČ: 449 94 249 (dále jen „opatrovník“),

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu, vydané dne 15. 1. 2020 pod sp. zn. OAM-3392-9/ZR-2019, adresované výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, protože účastnici řízení není kam doručovat, neboť provedenou pobytovou kontrolou bylo zjištěno, že účastnice řízení se nezdržuje v místě hlášeného pobytu na území ČR. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR ani nikde jinde, na kterou by bylo možno účastnici řízení doručovat. Sama účastnice řízení správní orgán v mezičase nekontaktovala, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od účastnice řízení nebylo možné. Dle správního orgánu je tak účastnice řízení osobou neznámého pobytu.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Karel Kosek
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 15. 1. 2020

Svěšeno dne: 31.1.2020

vytisknout  e-mailem