Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN Nhat Lién

Č.j.: OAM-30936-12/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Ústí nad Labem
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Č.j.: OAM-30936-12/ZM-2019
Ústí nad Labem 25. 07. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení ve věci žádosti o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty, kterou podal pan NGUYEN Nhat Lién, nar. 08.04.1991, státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, bytem Hrnčířská 2726, 407 47 Varnsdorf (dále jen „účastník řízení“),

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí č.j. OAM-30936-10/ZM-2019 ze dne 11.07.2019, adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na shora uvedené adrese nemá označenu schránku. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému účastníku doručovat. Do země původu účastníku řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 - 17.00 hod.,  Út a Čt  8.00 - 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
 

Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení


Vyvěšeno dne: 12.08.2019
Svěšeno dne: 28.08.2019

vytisknout  e-mailem