Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GAJIČ Aleksandra

Č.j.: OAM-317883-8/MC-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
            Odbor azylové a migrační politiky
         Oddělení pobytu cizinců Praha
           Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4

Č.j.: OAM-317883-8/MC-2019                                                               Praha 16. ledna 2020
                                                                                                               Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území dle ust. § 98a zák. č. 326/1999 Sb., pan/í GAJIČ Aleksandra, nar. 29.01.1965, st.přísl. Bosna a Hercegovina, adresa místa hlášeného pobytu: Schnirchova 1374/28, 170 00  Praha 7 ( dále jen „účastník řízení“)


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Výzva k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, č. j. OAM- 317883-7/MC-2019 ze dne 07. ledna 2020 adresované výše jmenovanému účastníku řízení na adresu místa hlášeného pobytu.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších případů. Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát  je na uvedené adrese neznámý a tudíž je osobou neznámého pobytu. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, a to v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 15.30 hod,  Út a Čt 8.00 – 14.30 hod,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
        

                                       
        Zdeňka Hlaváčová
        odborný referent

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne:  16.01.2020
Svěšeno dne :01.02.2020

vytisknout  e-mailem