Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - AMARKHUU Nomindari

Č.j.: OAM-2364-22/TP-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha IV.
Poštovní schránka 20 190 03 Praha 93

Č.j.: OAM-2364-22/TP-2020

Praha 16. září 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu dle § 68 zák. 326/1999 Sb., kterou podala paní AMARKHUU Nomindari, nar. 29. 05. 1991, státní příslušnost: Mongolsko, bytem: Nýdecká 443,199 00 Praha 9 – Letňany (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení: č.j. OAM-2364-21/TP-2020 ze dne 27. 08. 2020 adresovaná výše jmenované účastníci řízení.
Informace o důvodech neprodloužení lhůty určené k odstranění vad žádosti: č.j. OAM-2364-20/TP-2020 ze dne 27. 08. 2020 adresovaná výše jmenované účastníci řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastníce řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Pro vyzvednutí tohoto sdělení je třeba se telefonicky objednat na čísle 974 820 680.

Mgr. Aneta Antošová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 16. 09. 2020

Svěšeno dne: 02. 10. 2020

vytisknout  e-mailem