Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2014

Podmínky pro zpracování nabídky 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO PROGRAMU PRO ROK 2014
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 479 ze dne 19. června 2013, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,
 
 
v y h l a š u j e
 
Veřejně prospěšný program pro rok 2014.
Název dotačního programu:
 
Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a střelecké přípravy příslušníků Policie České republiky a jejich dalších sportovních aktivit a rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce.
 
Cílové sociální kategorie:
 
Cílovými kategoriemi realizovaného programu jsou příslušníci Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušníci“) a zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „ zaměstnanci“).
 
Cíle a hlavní zaměření programu:
 • Udržování a rozvoj tělesné zdatnosti, pohybových schopností a střelecké přípravy.
 
 • Zdokonalování pro výkon profese potřebných znalostí, dovedností a návyků.
 
 • Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit.
 
 • Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru působnosti resortu Ministerstva vnitra.
 
 • Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních soutěží.
 
 • Prezentace a propagace resortu a policie na veřejnosti i uvnitř resortu.
 
 • Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními sbory a resorty vnitra.
 
 • Reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních policejních sportovních organizacích zejména USPE (Evropská sportovní policejní unie) a USIP (Světová policejní sportovní unie).
 
 • Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních sportovních soutěžích vyhlašovaných USIP a USPE (mistrovství Evropy a mistrovství světa).
 
 • Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace.
 
 • Podpora činnosti ve sdružených subjektech ve výši minimálně 70 % poskytnuté dotace.
 
Obecné zásady:
 
 • Veřejně prospěšný program má celostátní charakter a slouží k podpoře veřejně prospěšných činností občanských sdružení, která současně splňují tyto podmínky:
 • vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů,
 • ve svých stanovách vhodně deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost potřebnou pro příslušníky a zaměstnance resortu,
 • mají celostátní působnost a napojení na mezinárodní profesní organizace.
 
 • Žádost o státní dotaci na veřejně prospěšný program předkládají občanská sdružení střešního typu souhrnně za všechny sdružené subjekty.
 
 • V rámci vyhlášeného programu nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
 
 • Žádosti o poskytnutí dotace musí být zpracovány formou projektů na předepsaných formulářích, které jsou přílohou Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
 
 • Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.
 
 • Zájemce o dotaci musí garantovat shodu údajů o svém sdružení ve všech registrech, které při evidenci poskytování a čerpání dotací přicházejí v úvahu.
 
 
 
Závěrečná ustanovení:
 
 • Uzávěrka přihlášek k veřejně prospěšnému programu je ke dni 27. září 2013 v 10:00 hodin na adrese Ministerstvo vnitra, kancelář 1. náměstka ministra vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7.
 
 • Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky občanskému sdružení na rok 2014.
 
 • Závazná metodika pro dotaci vychází ze Zásad a z Podmínek pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky platnými v Ministerstvu vnitra.
 
 • Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí.
 
 
V Praze dne 1. srpna 2013      
 
Mgr. Nina PROKOPOVÁ v. r.
ředitelka kanceláře
1. náměstka ministra vnitra
pro vnitřní bezpečnost
 

vytisknout  e-mailem