Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České pro rok 2012

Výzva k podání nabídky 

Česká republika - Ministerstvo vnitra na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
 
v y h l a š u j e
 
veřejně prospěšný program pro rok 2012.
 
Název dotačního programu:
Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a střelecké přípravy příslušníků Policie České republiky a jejich dalších sportovních aktivit a rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR, zaměstnanců organizačních složek státu  a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce.
 
Cílové sociální kategorie
Cílovými kategoriemi realizovaného programu jsou příslušníci Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušníci“)   a zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR, organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „zaměstnanci“).
 
 
Cíle a hlavní zaměření programu:
 • Rozvoj tělesné zdatnosti, pohybových schopností a střelecké přípravy.
 • Zdokonalování pro výkon profese potřebných znalostí, dovedností a návyků.
 • Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit.
 • Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v resortu Ministerstva vnitra.
 • Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních soutěží.
 • Prezentace a propagace úrovně tělesné připravenosti příslušníků a sportu v oboru působnosti resortu Ministerstva vnitra na veřejnosti i v resortu.
 • Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku.
 • Reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních policejních sportovních organizacích zejména USPE (Evropská sportovní policejní unie) a USIP (Světová policejní sportovní unie) a Hasičského záchranného sboru ČR v mezinárodních hasičských sportovních organizacích, zejména ESF (Evropská hasičská sportovní federace) a ISFFR (Mezinárodní sportovní federace hasičů   a záchranářů).
 • Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních sportovních soutěžích, mistrovstvích Evropy a  mistrovstvích světa.
 • Spolupráce ve sportu s Ministerstvem vnitra v rámci tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace.
           
Obecné zásady:
 • Veřejně prospěšný program má celostátní charakter a slouží k podpoře veřejně prospěšných činností občanských sdružení, která současně splňují tyto podmínky:
 • vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů,
 • ve svých stanovách vhodně deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost potřebnou pro příslušníky a zaměstnance resortu,
 • mají celostátní působnost a napojení na mezinárodní profesní organizace.
 • Žádost o státní dotaci na veřejně prospěšný program předkládají občanská sdružení střešního typu souhrnně za všechny sdružené subjekty.
 • V rámci vyhlášeného programu nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace.
 • Žádosti o poskytnutí dotace musí být zpracovány formou projektů na předepsaných formulářích ze Zásad.
 • Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.
 • Zájemce o dotaci musí garantovat shodu údajů o svém sdružení ve všech registrech, které při evidenci poskytování a čerpání dotací přicházejí v úvahu.
 
Závěrečná ustanovení:
 • Uzávěrka přihlášek k veřejně prospěšnému programu je ke dni 30. září 2011 v 10:00 hodin na adrese Ministerstvo vnitra, odbor vzdělávání a správy policejního školství, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7.
 • Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR občanskému sdružení na rok 2012.
 • Závazná metodika pro dotaci vychází ze Zásad a z Podmínek pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR platnými v Ministerstvu vnitra.
 • Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí.
 
 
V Praze dne 15. 7. 2011
                                                    Ing. Mgr. Miroslav Kroc
                                                     ředitel odboru vzdělávání
                                                     a správy policejního školství

vytisknout  e-mailem