Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ZHURAVLEVA Sofya

Č.j.: OAM-06838-27/PP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha III
CIGÁNKOVA 1861/2, 148 00 PRAHA

Č.j.: OAM-06838-27/PP-2016

PRAHA 12.září 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14. 08. 2017 (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu paní ZHURAVLEVASOFYA, nar. 20. 02. 1992, státní příslušnost Kazachstán, bytem PRAHA 5-HLUBOČEPY, GRUSSOVA 828/10   (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k vyjádření účastníka řízení před vydáním rozhodnutí, č.j. OAM-06838-26/PP-2016 ze dne 04.09.2019 adresovaná účastníku řízení, panu ARMENINOV Viktor, nar. nar. 24. 02. 1991, st. přísl. Česká republika.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese CIGÁNKOVA 1861/2, 148 00 PRAHA, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 16.30 hod., Út a Čt  8.00 – 13.30 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Luděk Valko
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 13. 09. 2019

Svěšeno dne: 28. 09. 2019

vytisknout  e-mailem