Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ZHOLZHANOV Ilyas

Č. j. OAM-04078-4/ZR-2021 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
HLÁDKOV 682, 169 00 PRAHA

Č.j.: OAM-04078-4/ZR-2021

PRAHA 14.leden 2022
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o zrušení povolení k pobytu pana(í) ZHOLZHANOVILYAS, nar. 02.07.1999, státní příslušnost Kazachstán, bytem PRAHA 4-LHOTKA, NOVODVORSKÁ 1061/10 (dále jen „účastník(ce) řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení, č.j. OAM-04078-2/ZR-2021 ze dne 20.12.2021 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese HLÁDKOV 682, 169 00 PRAHA, a to i v době nouzového stavu v jeho úředních hodinách Po-Čt 8.00 – 16.00 hod., Pá 8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Renata Růžková
pověřena vedením oddělení

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 14.01.2022

Svěšeno dne: 30.01.2022

vytisknout  e-mailem