Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ZHANG Bo

Č.j.: OAM-00104-6/ZR-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Pardubický kraj
Pernerova 168, 530 02 PARDUBICE

Č.j.: OAM-00104-6/ZR-2020

Pardubice 14.únor 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci  zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, jehož držitelem(kou) je pan(í) ZHANGBO, nar. 08.06.1987, státní příslušnost Čína, bytem PARDUBICE-POLABINY, PRODLOUŽENÁ 266, okr. PARDUBICE  (dále jen „cizinec(ka)“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o zahájení řízení č.j. OAM-00104-1/ZR-2020, ze dne 14.01.2020 adresovaná výše jmenované(mu) cizinci(e).

Písemnost(i) je(jsou) v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována(y) veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou(é) písemnost(i) opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát si zásilku nevyzvedl a byla mu vhozena do schránky. Pobytová kontrola v místě bydliště prokázala, že na uvedené adrese cizinec nebydlí. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené(mu) cizinci(ce) doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec(ka) měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec(ka) správní orgán v mezičase nekontaktoval(a), a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince(ky) nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec(ka) osobou neznámého pobytu.

Cizinec(ka) si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Pernerova 168, 530 02 PARDUBICE, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 11.30 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Klára Posteltová

Vyvěšeno dne: 14.02.2020

Svěšeno dne: 01.03.2020

vytisknout  e-mailem