Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YEREMKO Vitalii

Č.j.: OAM-30494-8/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Liberecký kraj
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec

Č.j.: OAM- 30494-8/ZM-2020

Liberec 30.06.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v návaznosti na oznámení učiněné dne 10.06.2020 panem YEREMKO Vitalii, nar. 21.07.1979, st. příslušnost Ukrajina, bytem v ČR Nákladní 865, 460 07 Liberec III - Jeřáb (dále jen „oznamovatel“), ve smyslu § 42g odst. 9 zák. č. 326/1999 Sb.

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

možnost převzít následující písemnost:

Sdělení o splnění podmínek stanovených zákonem č. 326/1999 Sb. pro změnu zaměstnavatele, vedené pod č. j. OAM-30494-7/ZM-2020 ze dne 17.06.2020, které bylo adresované panu YEREMKO Vitalii, nar. 21.07.1979, st. příslušnost Ukrajina, bytem v ČR Nákladní 865, 460 07 Liberec III - Jeřáb.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá na shora uvedené adrese poštovní schránku. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Pavel Kraus
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 30.06.2020

Svěšeno dne: 16.07.2020

vytisknout  e-mailem