Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YAKUBECHKO Roman

Č.j.: OAM-53246-52/DP-2012 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha
P.O.Box 42, 100 05, Praha 105

Č.j.: OAM-53246-52/DP-2012

Praha 13.09.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 23.06.2014 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, kterou podal pan YAKUBECHKO Roman, nar. 18.09.1974, státní příslušnost Ukrajina, bytem Kutilova 3061/2, Praha 4 - Modřany (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM–53246-50/DP-2012, ze dne 23.08.2019 a Usnesení o přerušení řízení, č.j. OAM–53246-51/DP-2012, ze dne 23.08.2019 adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost(i) je(jsou) doručována(y) veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedené(mu) účastníku(ci) doručovat. Do země původu účastníku(ci) řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku(ci) písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník(ce) řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník(ce) řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00, Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 16.00 hod., Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Kateřina Ležalová

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 13.09.2019

Svěšeno dne: 29.09.2019

vytisknout  e-mailem