Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VOVCHYK Olena

Č.j.: OAM-02718-15/ZM-2021 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.BOX 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-02718-15/ZM-2021

Praha 03.05.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty kterou podala paní VOVCHYK Olena, nar. 09.02.1968, státní příslušnost: Ukrajina, bytem Spodní 35, 159 00 Praha 5 - Lahovice (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti č.j. OAM-02718-14/ZM-2021 ze dne 06.04.2021 adresované výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát se odstěhoval, adresát nemá schránku.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Nikola Matoušková
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 04.05.2021

Svěšeno dne: 20.05.2021

vytisknout  e-mailem