Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VON PRESLEY Timothy Scott Thor

Č.j.: OAM-6570-14/DP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-6570-14/DP-2018

Praha 21. listopadu 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu pan VON PRESLEY Timothy Scott Thor, nar. 30.07.1979, státní příslušnost: Spojené státy americké, na území ČR bytem: Na Březince 2251/15, 150 00 Praha 5, (dále jen účastník řízení),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí č.j.: OAM-6570-13/DP-2018 ze dne 12. listopadu 2019, adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.30, Út a Čt 8.00 – 14.30, a to ve lhůtě 15ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Ilona Marťáková
ministerský rada oddělení
pobytového správního řízení Praha II.

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 21.11.2019

Svěšeno dne: 07.12.2019

vytisknout  e-mailem