Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VOKŮRKOVÁ Zdenka

Č.j.: OAM-1723-5/ZR-2020 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice

Č.j.: OAM-1723-5/ZR-2020

České Budějovice, 01. července 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) a r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 87l odst. 1 písm. d) zák.č. 326/1999 Sb., cizinky paní VOKŮRKOVÁ Zdenka, nar. 13.11.1982, st. přísl. Slovenská republika, bytem: neznámo,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

1) Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu, č.j. OAM-1723-3/ZR-2020 ze dne 01. července 2020,
2) Usnesení o ustanovení opatrovníka, č.j. OAM-1723-4/ZR-2020 ze dne 01. července 2020

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány opatrovníkovi cizinky a rovněž veřejnou vyhláškou, neboť adresa pobytu cizinky je neznámá.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, v úředních hodinách(pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00),  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

PhDr. Tomáš Nájemník
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 01. 07. 2020

Svěšeno dne: 17. 07. 2020

vytisknout  e-mailem