Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VASYLETSKYI Maksym

Č.j.: OAM-1739-8/ZR-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P.O.BOX. 121, 143 00  Praha 4

Č.j.: OAM-1739-8/ZR-2020

Praha 16.09.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení dlouhodobého pobytu dle ust. § 46e odst. 1 ve spojení s ust. § 37 odst. 1 písm. B), jehož držitelem je pan VASYLETSKYI Maksym, nar. 07.06.1983, státní příslušnost Ukrajina, bytem v ČR: Kutilova 3061/2, 143 00 Praha 4 - Modřany (dále jen jako „cizinec“):

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

I. Oznámení o zahájení správního řízení a II. výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí: č.j. OAM-1739-5/ZR-2020 ze dne 02.07.2020;
II. Usnesení o ustanovení opatrovníka: č.j. OAM-1739-6/ZR-2020 ze dne 15.09.2020;
III. Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí: č.j. OAM-1739-7/ZR-2020 ze dne 15.09.2020,
adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručované písemnosti opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Lenka Čermáková
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 16.09.2020

Svěšeno dne: 02.10.2020

vytisknout  e-mailem