Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VANSEVYCH Anastasiya

Č.j.: OAM-20494-11/PP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha IV.
P. O. Box 20, 190 03 Praha 93
                                                                                                                                              
Č.j.: OAM-20494-11/PP-2019                                                                            Praha, 16.01.2020
                                                                                                                      Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení přechodného pobytu, kterou  podala paní VANSEVYCH Anastasiya, nar. 30.12.1999, státní příslušnost: Běloruská republika, bytem: Tupolevova 469, Praha 9 – Letňany 199 00 (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, Č.j.: OAM-20494-10/PP-2019 ze dne 7.1.2020 adresovaná výše jmenované účastnici řízení.
Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Dovolujeme si Vás upozornit, že je potřeba se pro vyzvednutí písemnosti nejdříve telefonicky objednat a to na čísle 974 820 680.
         


Ing. Tereza Petrtýlová
     ministerský rada


Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 16.01.2020
Svěšeno dne: 01.02.2020

vytisknout  e-mailem