Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - USYK Viktor

Č.j.: OAM-148011-5/MC-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Karlovarský kraj
Krymská 1598/47, 360 01 KARLOVY VARY

Č.j.: OAM-148011-5/MC-2019

Karlovy Vary 11. červen 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci  zániku dlouhodobého pobytu (zaměstnanecké karty), jehož držitelem(kou) je pan(í) USYK Viktor, nar. 18.06.1965, státní příslušnost Ukrajina, bytem Tovární 447, 351 34 Skalná (dále jen „cizinec(ka)“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Předvolání účastníka řízení k převzetí výjezdního příkazu ve smyslu § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. č.j. OAM-148011-3/MC-2019, ze dne 05.06.2019 adresovaná výše jmenované(mu) cizinci(e).

Písemnost(i) je(jsou) v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována(y) veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou(é) písemnost(i) vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené(mu) cizinci(ce) doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec(ka) měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec(ka) správní orgán v mezičase nekontaktoval(a), a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince(ky) nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec(ka) osobou neznámého pobytu.

Cizinec(ka) si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Krymská 1598/47, 360 01 KARLOVY VARY, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jana Puškelová
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno dne: 11.06.2019

Svěšeno dne: 27.06.2019

vytisknout  e-mailem