Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - UPRETI Sajjan (SAPKOTA Anjan)

Č.j.: OAM-28044-22/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Ústí nad Labem
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Č.j.: OAM-28044-22/ZM-2017

Ústí nad Labem 07.02.2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání zaměstnanecké karty, kterou podal pan UPRETI Sajjan, nar. 23.12.1994, státní příslušnost Nepálská federativní demokratická republika, bytem Mahadevstan 04, 44600 Mahadevstan, Kathmandu, Nepálská federativní demokratická republika, v řízení zastoupen zmocněným zástupcem panem SAPKOTA Anjan, nar. 29.07.1992, bytem Piple, 05 Hetauda, Makawanpur, Nepálská federativní demokratická republika (dále jen „zmocněný zástupce“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí, č.j. OAM-28044-21/ZM-2017 ze dne 25.10.2018 adresované výše jmenovanému zmocněnému zástupci.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se provozovateli poštovních služeb v zemi určení nepodařilo doručit písemnost.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Zmocněný zástupce si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Hana Stará
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 14.02.2019

Svěšeno dne: 02.03.2019

vytisknout  e-mailem