Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TYSLIUK Aksana

Č.j.: OAM-21809-20/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Moravskoslezský kraj
P.O.Box 210, 701 00 Ostrava

Č.j.: OAM-21809-20/ZM-2017

Ostrava 11. ledna 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty dle ust. § 42g zák. č.326/1999 Sb. paní TYSLIUK Aksana, nar. 05. 04. 1974, státní příslušnost Běloruská republika, bez pobytu na území České republiky, adresa v zemi původu Trosnicka 51/50, 211405 Polock, Vitebska oblast, Běloruská republika (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty dle ust. § 42g odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., č.j. OAM-21809-16/ZM-2017 ze dne 20.11.2018 adresovanou výše jmenované účastnici řízení prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Minsku.

Písemnost je v souladu s § 169b odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se písemnost vrátila jako nedoručitelná.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Výstavní 55/117, 703 00 OSTRAVA - Vítkovice, a to v jeho úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Lucie Klanerová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 11.01.2019

Svěšeno dne: 27.01.2019

vytisknout  e-mailem