Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TARASOVA Elena

Č.j.: OAM-9114-10/DP-2021 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.Box 42, 100 05, Praha 105

Č.j.: OAM-9114-10/DP-2021

Praha 21.07.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, kterou podala paní TARASOVA Elena nar. 14.02.2002, státní příslušnost Syrská arabská republika, bytem Weilova 1144/2, 102 00, Praha 10 (dále jen „účastnice řízení“).

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti č.j. OAM-9114-9/DP-2021 ze dne 16.06.2021 adresovaná výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedené účastnici řízení doručovat. Do země původu účastnice řízení správní orgán nedoručoval, neboť tato cizinka žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastnici řízení písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastnice řízení osobou neznámého pobytu.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Tereza Havlová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 21.07.2021

Svěšeno dne: 06.08.2021

vytisknout  e-mailem